Taya pula oondjambi dhawo dhi gwedhelwe

0
263

KuMaria Namupala

ONDANGWA –  Oohamushanga yepangelo oshowo aayopaleki oyali ya gongala kuyele oshiwike shika pokapale ketanga mOluno opo ya gandje omakemo gawo.  Oyendji oyali yazi konyala kiitopolwa ine  Oshikoto, Ohangwena, Omusati oshowo Oshana.

Oohamushanga oya ti oya hala oondjambi dhawo dhi gwedhelwe, yo ya kale taya mono oshimaliwa shooN$15 000, shaafaathana noohamushanga mboka haya longele oosikola dhopaumwene. Aawapaleki mbono ya holola kutya ohaya mono unene oshimaliwa oshishona no itaya vulu ya gwanithepo oompumbwe dhawo adhihe taya pula ya gwedhelwe ando ya kale taya mono N$5000 omwedhi kehe.

Amushangandjayi gwehangano lyo Napwu Peter Nevonga okwa ti oyi ipyakidhila netalululo lyoondjambi dhaaniilonga mbaka, no taya ka gandja eyamukulo mbala.  Ta indile aaniilonga mbano ya kale yeli metegelelo sigo ehangano kumwe nepangelo tali gandja eyamukulo lyiihwapo.

Gumwe gomoohamushanga okwali a holola kutya nonande oondjambi dhawo dhali dha gwedhelwa nooN$87 omwedhi kehe omvula ya piti shino otaya ti, otashi ya monitha ashike iihuna no kayena kutya otaya longele shike.

Oondjambi dhoohamushanga yepangelo oyili pokati ko N$7000 no N$9000 omwedhi kehe. “Ohatu longo iilonga oyindji unene yi vule noyaalongi ashike oondjambi dhetu oonshona unene, no twa hala oondjambi dhetu dhi gwedhelwe mbala, itatu vulu okulanda omagumbo oshoka oosubsidy dhetu odhili pevi noonkondo,” ta yati ngaa.

Aawapaleki oyali ya holola enyenyeto lyawo taya tumbula kutya oondjambi dhawo odhili pevi unne no itaya vulu ya fute oosikola dhaana yawo onkee otaya ti shika oshe ya ningila oshidhigu,  taya ti oyali ya gandja omapulo nomakemo gawo kehangano ndyono lyeya kalelapo lyo Namibia Public Workers Union ashike ohaku tiwa owala ongula  nonande ihaya mono eyamukulo lyothaatha.

“Ehangano lyetu olyali lya uvaneke tali ke tu yamukula mbala ashike shino osha kutha ethimbo unene, no twa vulwa ngaa nee ku tegelela noku kala owala tatu zalekwa oshiti mohema, katu uvitile ombili oNAPWU , otwa li tushi otuna ehangano li tulilepo ashike nani oli tu monithe owala iihuna,” amushanga gumwe tati.

Nonande aaniilonga mbano ya holola woo kutya oya hala ya kale ya mona omayamukulo gawo manga osikola inaayi tameka nongele hasho otaya tsikile nekanka lyopambili, taya ti woo kutya oya hala ya kale taya mono omauwanawa agehe ngaashi aalongi ngaashi mbono haya longele miitopolwa yokuushayi ya vule okumona iimaliw ngele yeli mokuti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here