‘Aalandithi yomomapandaanda oye liwe konima’ -Ndjodhi ta ti

0
273

KuMaria Namupala

ONDANGWA – Ngoka ta longo peha lyomunambelewa omukuluntu mondoolopa yaNdangwa Paul Ndjodhi okwa ti aalandithi yomomapandaanda, mboka inaya hala oku landithila komatala ngaashi sha uthwa, oye li we konima komunangeshefa gwontumba.

Ndjodhi ta hokolola kutya aalandithi mbaka nonando omvula ya ziko ya li ya kuthwamo momapandaanda pa lombwelo lyompangu nokuya komatala hoka ya uthilwa, oya ka zako nokushuna momapandaanda sho ye wete omahogololo taga hala okuthika.

Otwa li twa kumwa sho ya galuka, shaashi ondoolopa ayihe oya li ya yela nawa, na oya kala yiilongelela nawa komatala.

“Opena omunangeshefa gwontumba ngoka natse tu mu shi, ye naye okwiishi ye mwene, ngoka ha hwahwameke aantu opo ya ka landithe momapandaanda.

“Ashike ngele ota tsikile, konima yomasiku otatu ke mu ukilila oshoka oye ta eta uutondwe pokati kelelo lyondoolopa naalandithi yomomapandaanda.

Oshiwike shika yamwe yomaalandithi momapandaanda oya adhika taya landitha pomahala mpono inaapu pitikwa pu ningilwe omashingithilo. Yamwe yomuyo oyali ya londekwapo kopolisi noya ka patelwa mondjedhililo yopolisi .

Muyo omwa kwatelwa aakiintu 19, aanona 7 nomulumentu gumwe.

Aalandithi mboka oya kala no ku nyenyeta elelo londoolopa oyendji oya holola kutya otaya kuthwa uuthemba wawo, no kaye wete kutya otaya ka gandja omakemo gawo peni no taya pula ya popilwe moshinima shika she ya nyenga.

Gumwe gwomaalandithi mbaka okwati oya kala ethimbo ele taya mono iihuna nokutidhwatidhwa, yo yamwe taya dhengwa kaaniilonga yehangano lyaShilimela. “ Tse ohatu ende tatu landitha iinima yetu momapandaanda oshoka inatu hala tu ka yake tse tu ka gume iinima yaantu ashike nani epangelo lyetu kali tulile po, otatu mono iihuna katushi we mpoka ta tu uka,” gumwe ta ti ngaa.

Taya ti nande oya ye kelelo lyaNdangwa ohaya lombwelwa owala yaye komatala, hono ye wete kutya kaku na aalandi yo itaya monoko uuwanawa washa shi vule ku enda taya landitha iinima yawo, yo ya monepo shomondjato. Oya holola okwaa uva ombili kwawo  noyati otaya kuthwa uuthemba wawo.

Aalandithi mbaka oyendji ohaya kala noku enda taya landitha iinima yawo. Oyendji ohaya landitha uurecharge, omihaka uukuki, noohi.

“Tse yamwe otuna noosikola dhuunona wetu ndhono dha pumbwa okufutwa, nena ngele otwayi komagumbo otatu kalya shike noosikola otadhi futwa kulye, nenge otu konge iilonga mepangelo ihatu kutwa sho osho twa tokola tu ilongele kutse yene tse tu vule kuya komeho no ku kwatha aanegumbo yetu,” Taya gwedha po ngaaka.

Ashike Ndjodhi okwa holola kutya okulandithila momapandaanda okwa nika oshiponga, notaku vulu oku kanithitha oomwenyo dhaantu taku pitile miiponga yomoondjila, oshoka aalandithi oha ya kala ya kundukidha opate noonkondo. Ta gwedha po kutya oshinima shika kashishi ethano ewanawa kondoolopa, na oha shi kakeke ondoolopa. Omolwaashono elelo lyondoolopa lya tunga po omatala geli pamwe nokapale koombesa, mpoka aantu taya vulu oku landithila nokukonga oolefa.

Ndjodhi ta ti kali naana ena uuyelele ngele ope na aantu ya kwatwa po ashike oku shishi kutya opena elombwelo nenge omukanda (court order) gwa zi kompangu ngoka gwa indike opo aantu kaaya landithile we momapandaanda ihe ya kale komatala hoka ya uthilwa.

“Otashi vulika opolisi ya katuka shiikolelela ketokolo lyompangu. Shoka sha yela ooshoka kutya aalandithi mondoolopa yetu elombwelo lyompangu oye li shi nawa na oshayela kutya ota ya ningile owina sho taya shuna momapandaanda,” Ndjodhi ta ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here