Endapo nawa kuku gwetu

0
278

KuMaria Namupala

ONASHEMA-  Omuuvithi omukulu megongalo Omulondo ngono a hulitha omasiku ngaka, mepipi lyomimvo 96 okwali a fumvikwa  mOlyomakaya ga piti okuziilila pomawendo pOnamidhi mOniiwe.

Gideon ya Nikodemus Niingo okwali omuuvithi megongalo Omulondo naakwanegongalo oye mu tseya nedhina Niingonene. Niingonene okwa mana oondjenda dhe konima yuuwehame, nomepipi lyuukokele.

Oshituthidhimbuluko she oshali sha ningwa ku ziilila megumbo lye pOnashema,omwali mwa kalwa kaasita yomagongalo ga yoolokathana oshowo aauvithi pamwe nayo.  Aapopi oya tangumuna Niingonene onga ngoka ali omunankondo noha gwanithapo iilonga ye nawa nopethimbo.

Mateus Niingo omwana gwa Niingonene okwa hokolola he ta ti okwe ya putudhile iilonga nokwe ya longo okusimaneka Kalunga. Ta ti  ota pandula Kalunga sho eya pele he a kaleko sigo omepipi lyuukokele lela, noya hokolola kutya oya yama noku yamenenena.

Niingonene okwa hokololwa a kale hayi ethimbo kehe kelongelo Kalunga ,nonande ali ayi moshipundi shevululuko okwa kala nokuholoka konyala esiku kehe. Omusita ta wilike egongalo Omulondo Selma Kagola okwati Niingonene kali owala omuuvithi megongalo ashike okwali woo ha longo ootundi dhOmbiimbeli, ta ti olwindji nopendji okwa kala ha ende ta talelepo oosinagoga no ku enda momagumbo ta gandja omalongombiimbeli.

Muukulupe we okwa kala ehole ku lesha Ombiimbeli, taya hokolola kutya okwali ena etilo Kalunga ndyono a tekulile oyana naatekulu. Hilma Niingo ngono a popi peha lyaatekulu okwa hokolola kutya Niingonene okwa kala heya ithana eya ningile owandaha esiku kehe nokonima okwa kala heya pula kutya moohapu ndhoka dha leshwa oyi ilongomo shike,tati nande hekulu  kaye mu nawe okweya thigila uuyamba uunene woohapu ndhoka eya tekulile, nesimaneko lyaakuluntu.

Akwanegongalo yegongalo Omulondo oshowo aashiinda oyali ya gongala mpoka noku gandja esimaneko lyawo lyahugunina komuuvithi gwawo. Niingonene okwa tseyika koyendji moku taandelitha elaka etoye , nokwa simaneke iipango iiyapuki opo a vule oku thika koomvula dhuukulupe hono oyendji itaya ka thikako.

Pethimbo Niingonene ta fumvikwa opwali pwa kundanekwa woo mumwayina Maria ga Esaya eli moshipangelo,nomOmaandaha okwali a hulitha naye okwa hulitha mepipi lyuukokele oshoka oya landulathana pakuvalwa. Gweesaya okwa tengenekwa taka fumvikwa mOlyomakaya twa taalela.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here