Omalimbililo kombinga yomvula

0
260

KuMaria Namupala

EENGODI – Konyala iitopolwa oyindji moshilongo oyili mompumbwe onene yomeya, sheetwa komvula ndjoka inaayi hala okuloka nawa sigo oompaka, onkene pethimbo ndika omadhiya niishana oyindji kayina nande omeya.

Aakalimo yomoshikandjohogololo Eengodi oyeli momalimbililo molwa ompumbwe yomeya moshikandjohogololo shawo oshowo kiitopolwa yilwe yomoshilongo. “Otuli menota edhigu tali tu hepeke niimuna yetu kayina mpoka tayi nu oyindji otayi ende tayi nanga yo yimwe tayi si kenota nondjala, otuna omalimbililo no katu wete we ngele omvula otayi ka eta ngaa omata ga gwana,” Taya popi ngaa.

Yamwe mbono yena iimuna oya hingi iimuna yawo no kuyi fala anuwa komahala hono kwali kuna omeya ashike nako omeya oga pwina ngashingeyi, no kayeshi kutya otaye shi gamene peni.  Aaniimuma yamwe oya teka omukumo no kayena we omukumo ngele iimuna yawo otayi adhako ngaa koshikogo.

Aalongimapya nayo oya kwatwa komalimbililo, yamwe mboka ya adhika ya longa niilya yawo oya adhika ya mena oya holola kutya iilya yawo mbyoka ya adhika ya mena oya sa po ngaashingeyi oshoka omutenya omudhigu, niimeno yawo oye ende tayi si yo yimwe tayi ganya.

“Kombinga yetu tse aantu otuli ngaa hwepo oshoka otatu vulu okulongitha omeya tatu pewa kwaamboka yena uupomba momagumbo, ashike iimuna yetu oyo owala tayi mono iihuna na katushi kutya otayi hupu ngiini omumvo nguka walyewo ngele koshikogo otayi adhako ngaa, otuna uumbanda unene, no katushi ngele momapya otatu ka mona mo ngaa iikulya ya gwana ,pamwe otayi loko ngaa tse tu vule okulonga nawa twa manguluka,” Gumwe gomOmuntele ta tsikileko ngaaka.

Aanamikunda oyendji inaya pulula natango, oya tegelela omvula yi loke yo ya tameke okulonga nawa. Ookansela yamwe yomoshitopolwa shaShikoto oyati otaya kambadhala yo ya tale nkene taya kwathele aakwashigwana yawo ,yeya monene omeya, yo yamwe ohaya fala omeya kaakwashigwana yawo mboka yeli kokule nuupomba yo ya vule kulongitha momagumbo ya tegelele omvula ngele tayi loko ,yo yi tule omeya miipale niimuna yi vule okukala tayi nu.

Okwa hokololwa kutya enota ndino oli ihanena konyala oshilongo ashihe, onkene aantu niinamwenyo otaya hupu nuudhigu nuumvo ndji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here