Omunafaalama a kanitha oongombo 20 ye sho dha li oshimeno shuuzigo

0
309

KuHelvy Shaanika

ONGWEDIVA – Ondjala yiimuna ndjoka yiliko molwoluteni oya etele omuniimuna gwomElyambala mOngwediva oluhepo.

Petrus Alweendo okwa kanitha konyala oongombe omilongo 20 dha si sho anuwa dha li oshimeno shina uuzigo.

Alweendo ota hokolola kutya iimuna ye oya li oshimeno shoka shina omafo gafa gomudhika. Iitayi yoshimeno shika oya li ya ekelwahi pelambo ndjoka kwali lyoku ekelahi iiyagaya, kwali hali longithwa kElelo lyondoolopa yaNgwediva. Iimuna ye mbika okwa li ya li omafo gomuti ngoka mEtiyali lyoshiwike shayi.

Pahapu dhAlweendo, ka ku shiwike kutya oongombe dhomwaalu guthike peni dha li dha napa nokulya omafo goshimeno shoka.

Komatango gEtine oshiwike shayi Alweendo okwa li a thiminikwa okudhipagapo oongombe omulongo 14, oshoka okwa li eshishi kutya ndhika itadhi ka hupa. Kakele kwaandhoka 14, oongombe hamano ndhoka wo dha li dha lya iifo yomuti ngoka nadho odha li tadhi ulike kutya ita dhi ka hupa.Opwa li natango odhindji tadhi ulike omandhindhiliko kutya odha lya iifo mbyoka ya zigopala. Elago olili ashike mpoka kutya nando iimuna mbyoka ya si omolwa uuzigo womuti ngoka, onyama yiimuna mbika oya li tayi vulu okuliwa kaantu oshoka uuzigo mboka itawu kwata aantu.Alweendo okwa landithapo onyama ndjoka kaalandi mOshakati.

Omundohotola gwiinamwenyo Dr. Rauna Athingo, ngoka a li a yakula iimuna mbika okwa ti iimuna mbyoka kaya li nompito ombwaanawa oku aluka kuuzigo mboka, oshoka mbuka owa adhika wa halakanena mombinzi yiimuna mbyoka.

Pahapu dhAthingo,iimuna yAlweendo oya li omafo nomakunde goshimeno shedhina Omusheshe, shika osha tseyika wo nedhina lyopaunongononi ongo Albizia versicolor.

Iimuna oya li omakunde nenge iiyimati yoshimeno shika Albizia versicolor, mbyoka pahapu dhe oyo yuudha uuzigo na ohau dhipaga mbala meendelelo. “Omakunde oge na uuzigo oundji nuuna ga liwa kiimuna mbika ohayi kwata kelondo lyombinzi . Uuna iimuna yalya uuzigo mbuka ohayi loloka mbala uuna tayi ende. Ombinzi yiimuna mbika ohayi hekele nenge ohayi ningi omangwili naashika ohashi lumbula uuluyi okwaamona ombinzi ya gwana,’ Athingo a fatulula.

Paushitwe uuna pena iikulya ya gwana iimuna ihayi li Albizia versicolor, ndele nee pethimbo lyoluteni nenge lyuukukutu, iimuna ohayi li shaashoka shaziza nenge shaashoka yi wete tashi vulu okuliwa mwakwatelwa oombapila oshowo omandjato gooplastika.

“Oshafa omukalimo  gumwe gwomOngwediva oye a tete omuti gwe ngoka noku ka ekelahi iitayi yagwo koshilambo shiiyaga shoka shonale, yo iimuna yetu tayi li iitayi mbyoka,’ Lena David, omukulukadhi gwAlweendo osho a ulike.

Egumbo lyAlweendo olili mElyambala omukunda ngoka ngashingeyi gulu meni lyoongamba dhondoolopa ya Ngwediva, naakalimo yamwe yomomukunda nguka inaya tembukamo natango. David okwa ti  Elelo lyOngwediva olya tembudhapo nale oshilambo shiiyagaya mpoka, sha falwa kokule nondoolopa, ndele nando ongaaka aantu yomondoolopa ohaya hogolola okuumbila iiyagaya moshilambo shoka oshikulu , taye shi ningi nando oye shishi kutya shika kashili paveta.

“Omuntu kuna shoka to vulu oku shininga nonando owu uvite nayi . Elelo lyondoolopa olya tembudhapo etoto lyiiyagaya noku li fala kokule hoka iiyagaya hayi fikwapo uuna ndoka ya umbilwa metoto, ihe aantu yamwe ohaya hogolola oku umbila iiyagaya yawo metoto ndika. Otatu shi nyanyukilwa ngele aantu taya longitha ehala lyoku ekelahi iiyagaya ndyoka lili mondjila na ohali longithwa sigo oompaka.’osho David a indile.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here