Aantu omulongo ya sile moshiiponga yiihauto

0
404

Komutoolinkundana

ONYAANYA-Aantu omulongo oyasi miiponga yiihauto iyali ya ningwa oshiwike shika, sho iiyenditho moka yali yiipumu mumwe nayikwao.

Iiponga mbika oya kwatela moo shimwe shoka sha faalala oomwenyo dhaantu ya heyali, noshikwao moka mwa hulithile aantu yatatu.

Oshiponga shotete osha ningilwa mondjila onene yaNdangwa nOmuthiya, pomudhingonoko gwaNyaanya moka aantu ya heyali oya si na yaali oya mono iiponga, sho iihuto moka yali yiidhenge mumwe oshipala noshipala.

Kuuyelele mboka wa gandjwa kehangano lyoMotor Vehicle Accident Fund (MVA), moshiponga muka omwali mwa kwatelwa aantu omugoyi mono yatano ya sile poshiponga nayaali ya ka hulithila koshipangelo shaNandjokwe.

Oshiponga  shika osha ningilwa mondjila onene yOndangwa nOmuthiya, momukunda Onyaanya lwopotundi onti15h00 komatango sho iihauto iyali yootuukala  ya idhenge mumwe.

Ohauto yoCorolla oyali ya humbata aantu yatano omanga ndjoka yo Volkswage yoludhi lwoPolo omwa li aantu ye li yane.

Okwa hololwa kutya aafaalelwa yaali oya hupu moshiponga muka noya falwa koshipangelo sha shaNandjokwe hoka yeli taya mono epango.

Kakele koshiponga shomOmaandaha, aantu yatatu oya si ongula yEtiyali sho okatuwa okashona moka yali taya ende nako ka thigi opate nokukiidhenga mekaloli koondongelwa. Oshiponga shika moshiponga shoka sha ningilwa mondjila onene yo pokati kOkahandja noKaribib.

Omupopiliko gwaMVA Kapena Tjombonde okwa holola kutya, omumvo nguno okwali kwa lopotwa iiponga 227 mono aantu 375 ya ehamekelwamo omanga yeli 43 ya kanithilemo oomwenyo dhawo.

Tjombonde ta indile oshigwana opo aluhe shi lopote mbala iiponga mbyoka tayi holoka , ye ta kumike aalongithi yondjila ya kale haya tala iiyenditho yawo nawa ngele oyi tuu monkalo ombwaanawa okuya mondjila omanga ina ya hinga, yo ya kale wo noku vulika koompango nomautho gomoondjila ,opo ku keelelwe iiponga yo yi shunithwe pevi. Ta endulula kutya uuna pwa holoka oshiponga nashi kale sha lopotwa mbala konomola ndji 0819682.

Ehangano olya dhimbulutha natango aahingi ayehe ya kale taya hingi ondapo ndjoka yuuthwa,yo naya tulepo okuhingilila oshoka oko taku lopotwa taku eta iiponga oyindji. Ta indile wo aahingi ya yande elongitho lyomalovu uuna taya hingi.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here