Iikombo 39 ya yakulwapo kolwaadhi

0
397

KuMaria Namupala na Helvy Shaanika

ONAMUNGUNDO nOHALUSHU – Omvula ndjoka ya ningi omasiku ya tegelelwa konyala moshilongo ashihe, oshiwike shika oya dhenge aanafaalama yamwe pomutima sho ya etelele oombadhi ndhoka dha yakula po iikombo ayihe kumwe 39 mOhangwena nomoshitopolwa shaShikoto.

Kakele kiikombo, omvula oya fundangula ko woo iipeleki ketungo limwe momukunda Omaputu popepi nOhalushu, moka ya kwata wo omiti mokati kiiningwanima yili ine ya ningwa momukunda gumwe lwopo 15h30 omutenya gwOmaandaxa.

Esiku tuu ndjoka, egumbo lyakuku Leena David momukunda Onamungundo mOndonga olya dhengwa ondhimbo onene, sho lya kanitha iikombo yili omilongo ndatu niitatu (33), konima sho ya kwatwa  kolwaadhi.

Iikombo mbino otaku hokololwa yali ya ondama omvula momuti gwopuushiinda, sho omvula ya tameke okuloka mOmaandaha oshiwike shika.

Iikombo ihamamo ya meme Maano Hanghome nayo woo oya gandwa kolwaadhi. Iikombo mbika nayo anuwa oya li momiti  dhopuushiinda sho ya kwatwa komvula.

“Ngame kanda li mo megumbo sho oshima sha ningwa, onda li nda ya kOndangwa, onda ka dhengelwa owala tandi lombwelwa kutya iikombo oya kwatwa kolwaadhi,” meme Hanghome ta ti ngaaka.

“Omvula sho ya tameke okuloka tse natse otwa ka ondama omvula oshoka oyali yina oombadhi nomityalakata, konima sho ya sheka otwa li twi ithana kaashinda noye tu lombwele kutya iikombo yaandjetu oya yakulwapo kolwaadhi ,ya yakulilwa momugongo gwaandjawo,” kuku Leena ngoka a kanitha iikombo oyindji noonkondo ta ti ngaaka.

Omushiinda sha kuku Leena okwa hokolola kutya sho ya thiki momugongo moka oya adha ongundu yiikombo ya langathana owala, ya sa nale. Oya li ya ningi onkambadhala naashiinda opo yeyi tutemo yo yeyi fale megumbo. Ta ya ti shino oshali sha ningwa pethimbo lyokomatango lela.

Nonande ya dhengwa ondhimbo onene oya ti moshigunda omwa hupu ngaa hewa iikombo yili  16. “Oshikumithi noshidhigu okukanitha iimuna yi thike mpoka yaza ashike moshigunda shimwe, ashike otatu pandula Kalunga oshoka olwaadhi inalu kwata lu ye kokule olwa dhenge owala momugongo,no inalu monitha omuntu oshiponga kakele kiimuna mbyoka,” omushiinda ta ti ngaaka.

“Omvula aluhe ohayi etelele iinima ayihe onkene itatu shi pele omuntu ombedhi, omvula otwa kala tweyi tegelela otatu taambako owala shoka twa ningilwa, otwa tseyithila nale mwene gwomukunda opo a kale naye eshi shoka sha holokapo,otwe yi yuyu mekwathelo lyaashiinda tse tu tale kutya otatu yi ningi ngiini,” Frieda omunegumbo ta gwedhapo ngaaka.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here