Oshiwike shuudhano sha thanekelwa Oshana

0
232

KuShipi Elago

OSHAKATI-Ewiliko lyuudhano wo Atletika mOshana otali dhilaadhila okweeta po oshiwike shomaudhano moshitopolwa shaShana neyambidhi lyo Spar yomOshakati.

Omunashipundi gwolutu halu wilike oatletika moshitopolwa Oshana  nomweetipo gwedhiladhilo ndika Johannes Shekutamba Shekutamba okwa ti ongesefa yo Spar Oshakati oya nyanyukilwa edhilaadhilo ndika noya gandja nale etumwambwile kutya otayi ka kwathela mpoka tayi vulu okuyambidhidha omaudhano ngaka.

Shekutamba  okwa ti elalakano lyoku longekidha uudhano mbuka olyo oku papudhula ombepo yuudhano maakalimo yomiitopolwa yokoNooli nokuyambulapo omaudhano gayooloka moshitopolwa.

Okwa ti oya tegelela kehe omuholi gwomaudhano moshitopolwa shaShana aka yambidhidhe omaudhano ngaka naashoka enapo.

Oshiwike shika shomaudhano otashi ka kwatelamo omaudhano ngaashi etatanga lyokoompadhi,etanga lyomokambamba , etanga lyokomake nuudhano woAtletika.

Okwa ti uudhano woludhi lwatya ngeyi otawu ka tsika ombepo yomaudhano mokati kaagundjuka noku eta ombepo yuukumwe mokati kaantu moshitopolwa.

Okwati otaya ka longitha iikundaneki ya yooloka okutseyitha uudhano mbuka, ta ti omalongekidho ogeli metifa oku etapo okangundu longekidhi hoka ta ka ka longekidha noku wilika uudhano mbuka.

Okwa ti oonkambadhala adhihe ndhika ota dhi ningwa opo ya hokithe aagundjuka omaudhano noku ya yambulamo momapandaanda moka muna omashongo ogendji ngaashi elongitho lya pitilila lyomalovu pamwe niingangamithi.

Oshiwike shomaudhano osha tengenekwa shi ka kaleko mehuuliloshiwike lyoPaasa nuumvo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here