Taya dheulile aanona okudhenga oongonyo

0
200

KuShipi Elago

OSHAKATI-Okalaba yaadhengingonyo yomOshakati otayi longo omutenya nuusiku okuzula uunona uushona nokuwu putudhila oshitalenti shuudhengingonyo .

Konyala aanona yethike po 40 ohaya gongala pokapale ko Independence Stadium mpoka haya mono omadhewo muudhano wombokisa.

Omutotipo gwoKalaba ndjika, Ndengu Ndamian, okwa ti  otaya longo nuudhiginini opo ya kuthe mo aanona momapandaanda moka aanona ya ninga  iihakanwa yiikolitha opamwe niingangamithi.

Okwati okalaba ndjika konyala sho yali ya totwapo omimvo hamano dha piti oya eta  nale iiyimati, sho  ya putudha aadhani mboka yali ya kalelepo Namibia muudhano wopauyuni ta tothamo aambokisi ngaashi Mathew Kasolo na Abel Mikasu mboka yali ya kalelepo Namibia muudhano wo Zone 6 ko Zambia momumvo  2012.

Okwa ti nado ongeyi okalaba oyina oompumbwe onene ye yambidhidho lyopashimaliwa okuhumithakomeho iinyangadhalwa yesiku, okulanda iikutu yaadhani niilongitho yomaudhano mbyoka ya pumbiwa opo aadhani mbaka ya vule oku idheula nawa.

Ota indile aanamutimahenda oshowo aaholi yuudhano opo ya yambidhidhe aanona mbaka taya  ulike shili eitulemo momaudhano oshinima shoka tashi vulu okukwathela onakuyiwa yoshilongo.

Ongundu yaanona mbaka oye pipi lili okuza pomimvo 8-14 ohayi  idheulile pokapale ko Independence mOshakati, nopethimbo Kundana a li eya talelepo, otwa li twa mono nkene aanona mbaka yi iitulamo na otaya ulike nale iitalenti yawo nando oyendji taya  ulike shili kutya oye li moluhepo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here