Tsakanena naanani yoDWT noD.I.Y Depot

0
399

KuHelvy Shaanika

ONGWEDIVA – Nonando oshidhigu okuhupa nokuya komeho moshimpungu shongeshefa shoka shina nale omahangano omanene nomanankondo ngoka giitunga po  ethimbo, aagundjuka aamwayinatha oya tokola okulonga nuudhiginini okuyambulapo oongeshefa dhawo dho ndhoka hadhi longo omakende goaluminium nokulanditha iitungitho.

Gideon Shigwedha na David Kampelo oyena ongeshefa ndjoka ya landa uuthemba okulanditha iitungithi kehangano lyokoSouth Africa hali ithanwa DIY Depot, noya kala woo yena okampani yo DWT, ndyoka hayi longo nokutula mo omakende go aluminium.

Mbaka otaya longo nuudhiginini opo oositola dhawo ndhika ye dhi tule pombanda dho dhi ya etele esindano mokungeshefa. Gideon omunawino miikwamalusheno keithano, okwa joina mumwayinamati David ngoka oye a tamekele ongeshefa omimvo omulongo dha piti. Pethimbo ndyoka ongeshefa ndjika hayi fatululwa Davis Windows and Tinting (DWT) oyo ayike yali tayi longo.

Pethimbo olyo tuu ndyoka DWT okwa li ena ashike oshitayi shimwe moWindhoek na osha li hashi longo omakende giihauto, okutula omakende giihauo omunzile oshowo okulonga nomakande  go aluminium.

Konima sho Gideon a  joina David, aamati mbaka oya patulula ongeshefa yokulanditha iitungithi yedhina D.I.Y Deport mOshakati. Epatululo lyoD.I.Y Deport ina li eta pehulilo ekalepo lyoDWT, ihe shika osha koleke ehangano ndyoka olyo yina yongeshefa yaalumentu mbaka. DWT oha longo nokuhambula omakende nomiyelo dho aluminium niipumbiwa mbyoka ha landa okuza koSouth Africa. Nena DWT okwa egulula wo oshitayi shiilonga ye mOshakati okugwedha shoka shomoWindhoek. Ehangano ngashingeyi olina aaniilonga yeli omilongo 37 ta ya kalele omulongo naya 16 yomwaambaka ohaya longo moshitopolwa sha D.I.Y Deport omanga omwaalu omunene ohagu longele DWT.

“Aaniilonga yetu oya thikamapo maahingi, maaniilonga yopomashina giimaliwa, naateti yoaluminium, mboka yeli aawiliki yiitopolwa. Otuna wo aawiliki yiitopolwa,” osho Shigwedha a fatulula.

Ongeshefa ihayi longo yaana omashongo. Ngashingeyi aanangeshefa oyendji oya mbombolokele mongeshefa yomakende go aluminium yatameka okulonga nokulanditha iilongomwa mongeshefa ndjika nale ya kala kayina aanangeshefa oyendji. Oshikwawo oongeshefa oonene ndhoka dhiitungithi nanho odha tameka wo okulonga omakende go aluminium. “Ihe omashongo ngaka otatu vulu oku ga taaguluka.Tse otatu ka landitha iilongomwa yetu kaalandi yetu kondando yili nawa. Pethimbo ndika otwa tegelela omwaalu omunene gwomakende na otatu ka landitha kaahambuli ooyakwetu yiilongomwa yoaluminium kondando yili nawa. “Otwa tokola okukatuka onkatu onene niilongomwa yaluminium nuumvo,”  Shigwedha a uvaneke .

Okwa tsu omukumo aanangeshefa ooyakwawo opo ya longele kumwe. Okwa ti aatungi moshitopolwa shomatungo oya kala noku mu yambidhidha moku landa iipumbiwa yawo  okuza moongeshefa dho DWT no D.I.Y Deport.

“Oshaanawa okulongela kumwe oku yambidhidhathana. Tse aanangeshefa otwa pumbwa okulongitha okashona hoka tuna nokuka kwata nawa. Aluhe ondi hole okupopya ongeshefa ombwaanawa oku itula mongeshefa yoye mwene,” osho a popi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here