Engeshefa di nini dili 12 da totwa mo Aus

0
279

Ku Tuulikki Abraham

Aus – Eengeshefa dini da fika 12 oda totwa mo lukalwa la Aus moshikandjohoolo sha !Nami#nus , moshitopolwa sha //Karas. Eshi osha ningwa eshi ombelewa yomo Settlement ya Aus ya shiivifa odula yaya, opo keshe ou ahala oku tota ile okunenepeka ongeshefa yaye aninge eindilo laasho a pumbwa moku nenepeka ile moku fikamifapo ongeshefa, opo va dule okumona ekwa felo loshimaliwa koshi yo Micro Finance Scheme.

Metitano loshivike shaya ovo oma indilo avo anyamukulwa ovali va ongala mo saala peembelewa do Settlement ya Aus va tambule osho va indila, ngaashi oiya kulifo yomeesalon dopavali, oilongifo yokuxwikila, efano nomashina oku print omafano kwaavo tava ka fikamifapo o Photo Studio, oiyakulifo noipeleki kwaavo tava ka tekula eexuxwa, oilongingo yokukosha eetuwa, kwaava tava ka fikamifapo o car wash, noilandifomwa hano o stock kwaava tava ka fikamifapo eefitola (Mini shop) na ikwao.

Omunambelewa ou ta tonatele Aus Elizabeth Koopman okwa tumbula kutya aishe ei oya kosha N$52 000.

Koopman ta tumbula kutya ova ongala pamwe nelelo loshitopolwa sha //Karas, na oimaliwa ifike N$240 000, oya topolelwa eeSettlement adishe dili 6 moshitopolwa.Ova dula nyamukula oma ehelo aa sheli kolelela komhumbe yaa sha pumbiwa mo Aus. Naavo va nyamukulwa ina va pewa shifike pwaasho va indila, shaashi eshi oshili etameko, onghene ova kendabala keshe umwe apewe kashona yee adule oku hovela.

Kansela woshikandjohoolo sha !Nami#nus Jan Scholtz okwa twa omu kumo aveshe ovo va mona evatelo loku katota ongeshefa tati, exumo komesho mo Settlement ya Aus otali ende kanini layuka komesho, shelikolele lela komutengenekwa faneko woshimaliwa oo ulipo. Ashike kanini na ka nini ota va twikile noku yambidida ovanageshefa vopetamheko, moshikandjohoolo.

Koopman okwa kumaida ova nangeshefa ava kutya ombelewa yaye otai kafya lela oshiso opo ikale noku ka konaakona omambo ova nangeshefa ava, oku tala kutya ota veshi endifa naana ngahelipi mongeshefa.

Te vatu omukumo opo valonge noudiini, opo dule yoo oku yandja oilonga kuvakwao, voo va ka dule vali oku ya mbididwa moku xumifa komesh eengeshefa davo.

Kemanya Dennis umwepo waavo tava kahovela oku tekula eexuxwa, okwa holola olupandu laye tati yee okwakala nale mo Aus , ashike okwa didilika kutya kamuna nande oprojeka yo kutekula eexuxwa, onghene ovelimanga kumwe veli va tatu opo opo va etemo oprojeka yo ku tekula eexuxwa, tati onhele ova mona nale nopaife eshi va mona oipeleki noiyakulifo ikwao, Dennis okwati voo otava kahovela ashike efiku tuulo. Tatu omukumo unene tuu ovanyasha opo veli mange kumwe noku tula kumwe oma dilaadilo opo va eteposha , epangelo oleli longekida oku vava tela.

Mo Aus ina mukala naana omayakulo mahapu, shaashi ovakalimo ohavai ashike ko doolopa ya Liindili opo pena eekilometer 120 ile vaye ko keetmashoop opo pena eekilometer dafika 210.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here