Omathaneko gatano kaahingi yoololi mesiku lyohole

0
173

Komutoolinkundana

ONGWEDIVA – Febuluali okwa tseyika omwedhi gwohole na kehe gumwe ota ka tyapula esiku lyohole nenge ngaashi lya tseyika esiku lya Valentine naaholike ye.Ihe yamwe yomaantu mboka yena oshinakugwanithwa oku sa oshimpwiyu kutya omahupilo itaga thikama mesiku ndika, otashi vulika mbaka ya adhike yeli moondjila kokule naaholike yawo noshowo nomagumbo gawo.

Aahingi yoololi mesiku ndika otashi vulika yi iyadhe kokule naaholike yawo, pamwe yeli mo Zambia nomitsalo, nenge moBotswana, nenge moSouth Africa. Nenge oshikwawo omuhingi gwololi ota adhika eli mOtjiwarongo mondjila okuya komuhona koWindhoek.

Kaahingi yoololi oshinima oshi  li ngeyi kutya opena  omikalo odhindji okuulika kutya omuholike gwoye oto mu dhiladhila mesiku ndika.Shoka sha pumbiwa osho ashike okudhiladhila nuukeka , oshowo okulongekidha nethimbo. Elago enene pethimbo ndika uuyuni owuna omakwatathano gopashinanena gaana oongamba,okukwatathana naaholike yetu, Ku na oFacebook, Skype, omatumwalaka, ongodhi yopavideo  nosho tuu.Ngaka oga gwedhwa kopoosa ndjoka hayi ende ondapo yonkonkolosa okupitila mo Nampost nenge ndjoka tayi thiki esiku lya landula oku endela mokoulia hayi ende uusiku oku thikitha ontumwafo nenge oshipakete shomuholike nenge ombapila yomuholike ongula tayi pi  ontaku.

Kundana okwa dhiladhila aahingi yoololi yaNamibia na ote ya pe omathaneko ngaka:

  1. Tumina kuume koye oongala kegumbo nenge manga eli kiilonga.

Oto vulu oku shi ninga oshoka oongala otadhi vulu okutumwa okuza pehala kehe, shampa ashike wa dhimbulukwa okudhi mbesitela.Longekidha opo ndhika dhi thikithwe komuholike gwoye pethimbo lyiilonga opo shika shi ningithe ooyakwawo olwiho. Konga omulandithi gwoongala modoolopa ndjoka wu li ngoka ta vulu okutuma oongala ndhoka kehala lili  pondje yodoolopa yawo.Ino pumbwa oku gandja oongala oontiligane ngaashi osho omuthigululwakalo esiku ndyoka. Oto vulu okuhogolola omukalo gulwe ngaashi oongala dha longekidhwa ongo olutu lwokambwagona. Ishewe aalongi noongala oyo aanasitola yeli nawa, mpoka to adha omikalo nkene to tumine omuholike gwoye omagano omawanawa mesiku lyohole. Oto  vulu okutumina kuume koye ontungwa yiiyimati nenge yiikwamboloto nenge yiinamwenyo ya tulwa sha , omathaneko ogendji.

  1. Tuma oshipakete sha dhiladhilwa nawa
  2. Ngele owu wete okutuma oongala dha longekidhwa nawa kaali shi edhiladhilo ewanawa unene, dhiladhila okutula kumwe iinima yuudha ohole, Tuma oshinima ngaashi ngiika okCD moka wa kwatelamo omaimbilo goye, uuleke uushona, uulehite  nenge uuzalomwa wokohi!
  3. Shanga ombilive yohole
  4. Okutuma ombilive ya shangwa nomake oku endela mopoosa oshafa oshinima shomonakuziwa. Ihe ngele opena ompito wu kale waa li mondoolopa esiku ndyoka oshaanawa okushanga ombilive yohole neke lyoye mwene naashika otashi kala edhiladhilo ewanawa.
  5. Longekidha esiku lyetsakaneno

Ngele ito vulu okukala mekwatathano nomuholike gwoye palutu nena oto vulu okushininga mongodhi, nenge molupe lwokavideo, moka ngoye to ulike ohole okupitila moscreena yo ngodhi okuyeleka noku kala inoo shi ninga nando osha,.

7.Omukalo gulwe omwaanawa

Longekidha esiku lya“Valentine’ inaali tegelelwa uuna wa thika kegumbo.Ino li yonagula oshoka kapena omukalo gumwe itoo vulu okukalapo molutu.Onkene ngele mesiku ndika lya

Febuluali 14th, ngele oto longele pondje yegumbo lyoye , longekidha opo wu ka tyapule esiku ndika esiku lilwe lyaashi ndyoka lya Valentines.Oshoka otashi kala oshiwanawa noshuudha ohole ngele kuume koye owe mu longekidhile etsakaneno lyopahole omanga ineeshi tegelela. Towaleka ekwatathano lyeni lyopahole mesiku lyaValentine.

Kaahingi yoololi okukala kokule negumbo esiku ndyoka itashi ti ino dhimbulukwa omuholike gwoye, shoka sha simana ooshika kutya mu tumina etumwalaka oku mu dhimbulutha kutya oto mu dhiladhila, nonando owuli kokule noonkondo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here