Omunyekadhi gwoshilongo a talelapo kahewa ke

0
322

KuMaria Namupala

ONAMUKULO – Omunyekadhi gwoshilongo meme Penehupifo Pohamba okwa li a talelepo kahewa ke,oshowo mbushe. Kahewa komunyekadhi gwoshilongo osikola ndjoka yali hayi ithanwa nale Ombala yaMumbwenge Combined, nongaashingeyi oya lukilwa Penehupifo Pohamba.

Omunyekadhi okwali a kutha olweendo lwowina opo eye a talelepo kahewa ke oshowo mbushe manga yeli petameko lyomumvo. Shino okwali eshi ningi etiyali yoshiwike shika.  Osikola ndjika oyili moshikandjohogololo Omulonga moshitopolwa shaHangwena.

Poshiithanene mpaka opwali pwa kalwa kuNgoloneya gwaShikoto Penda Ya Ndakolo,Ngoloneya gwaHangwena Usko Nghaamwa,Kansela gwaMulonga Erikson Ndawanifwa oshowo aakwanepangelo mbono yali ya thindikila omunyekadhi.

Pethimbo ta popitha aanaskola ,aavali oshowo aalongi okwa ti okwa kutha olweendo ngaashi shili omukalo ndjigilile kutya ngele owuna mbushe gwoye we mu lukilwa,ohoya wu mu kwate ngoye to mu etele omagano nokutala monkalo moka eli.

Meme Pohamba ta indie aalongi ya gandje elongo kaanona,yo ya gwanithepo iinakugwanithwa mbyoka yi inekelelwa.Ta kumike aalongwa yi itulemo melongo yo ya tseye uuwanawa welongo. “Ilongeni nuudhiginini oshoka elongo olya simana nolyo oshipatululo shonkalamwenyo yomuntu kehe,otandi dhimbulukwa ndali tandi popitha aalongwa kosikola ya EbenEzer poKaribib sho ndali ndeya lombwele kutya kashishi ondjo ngoye ngele owa valwa omuthigona ashike ngele owa longo ondende eto ndopa ekonakono lyoye e to ka sa omuthigona nena ombedhi aluhe ohayi kala yoye konima ngele ino ka pondola sha,sha hala okutya aluhe ituleni miilonga yeni ne mu ka kale oongudhi dhoshilongo shi,” Pohamba tati.

Ta indile aanaskola ya yande oku longa iinima iiwinayi,yo yi ikaleke kokule niihulo mbyono tayi eta omikithi dhohoni oshowo uusimba  inaawu tegelelwa. Ta indile woo aalongi ya kale taya gandja elongo kaanona kombinga yomikithi ndhoka dhoshinanena nonkene yena okwiikeelela komategelelo,yo taya tege ya mane oosikola dhawo opo taya ka tameka ihe niinima mbyo ngee yeli kuyoyene.

Esiku ndyoka Meme  Pohamba okwali a  gandja omagano kumbushe mono ali a etelele iipakete yoongaku dhetanga,iikutu yili omaludhi ogendji oshowo iipumbiwalongo. Ombaanga yoStandard Bank oyali ya gandja omagano go N$10 000 nookompiuta ntano (5),New Vision ali a kalelwapo ku Esther Akwaake ta gandja N$10 000, Bookmaster okwa gandja omambo goEncyclopaedia gongushu yooN$7000 omanga ehangano lyoNored lya gandja eshina lyoku indjipaleka ndyono hali longo iilonga itatu,okuninga ookopi,fax oshowo okuscan.

Omukuluntuskola posikola mpaka David Uushona okwa pandula ayehe mboka ye yape omakwatho, ta pandula woo Omunyekadhi sho eya kongele omakwatho ngoka ga yamukula mbala. Uushona tati osikola yawo oya longa nawa ponkatu yondondo onti-10,tati mo2013 oyali ya pititha oopelesenda 56 nomumvo gwayi oya longa nawa sho ya longo nuudhiginini moku pititha oopelesenda 70.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here