Ontseyo oyo oonkondo, longitha oonzo dhepangelo miitopolwa

0
215

Opena aagundjuka ya kuutumba momagumbo taya lesha oshifo shika, ya kumwa kutya otaya ningi ngiini noonkalamwenyo dhawo.Kutya nee onkalo yawo oya tya ngiini, kutya ina ya taambwa mounivesiti nenge pamwe inaya mona iitsa ya gwana mograde 12 opo ya ye kounivesiti, nenge pamwe yamwe oha ya yaguma oku ilongela yoyene.

Epulo oondika ngele oya tseya kombinga yoompito ndhoka tadhi adhika miikandjohogololo yawo, moodoolopa dhopopepi nayo nenge miitopolwa yawo?Oya tseya tuu ngiika kutya miitopolwa ayihe 14 yoshilongo omuna oombelewa dhepangelo ndhoka dhililepo oku ya yakula noku ya kwatha?Oombelewa ndhika ohadhi gandja omayakulo ngaashi ngoka gena sha nomaithano oshowo uunongo wiilonga, ohadhi gandja wo omayele kombinga yoku konga iilonga noshowo uuyelele kombinga yoompito dhiilonga momudhingoloko.

Omuna wo oombelewa miitopolwa 14, moka aagundjuka taya mono uuyelele kombinga yoompito dhoongeshefa miilando , miikandjohogololo noshowo miitopolwa.Moombelewa ndhika aagundjuka otaya mono omauyelele nkene taya tameke oongeshefa oshowo uunongo ngaashi mboka wo kushanga omathaneko gongeshefa.Oombelewa dhimwe ohadhi gandja woo omikuli omishona.

Oya tseya tuu omalelo goodoolopa, gomikundalando, oombelewa dhiikandjohogololo, noombelewa dhomalelo giitopolwa nomayakulo ngoka ndhika hadhi gandja? Ookansela yamwe ohaya tula uuyelele kiipelende mbyoka yili  pomahala goshigwana nenge pomahala mpoka hapa thikilwa kaakwashigwana uuna yeya mombelewa yelelo lyoshilando nenge ndjoka yoshikandjohogololo.Shika oshidhigu ngiini kaagundjuka?

Koshipelende shimwe moombelewa dhelelo lyondoolopa yimwe okwa li etseyitho lyiilonga yoku takamaitha iimuna mbyoka hayi adhika moodoolopa oku yi hingila koshigunda shelelo lyondoolopa ndjoka.Iipumbiwa yomuniilonga ngoka kapena nando okupula kutya omuntu okwa longwa shike. Oshikwawo otendela ndjika itayi pula iimaliwa yontumba yi futwe omolwa oku ninga eindilo. Shoka omwiindili a pumbwa osho owa ondhimbo okuhingitha iimuna mbyoka koshigunda kutya mbika oyo oongombe , oondoongi nenge iikombo.

Omathimbo gamwe aantu oya fa haya kala yaana einekelo oku talelapo oombelewa  dhomalelo giilando yawo, taya lundile kutya ngoka ogena uulingilingi oshowo okulongitha koombunda, ihe omuntu nguka ta popi oohapu ndhoka kena esiku a endelemo nando olumwe mombelewa ndjoka oku konga omayele.

Tango talelapo oombelewa ndhoka nuuna ngele odha tindi oku ku kwatha , ngoye to tsikile okuya kombelewa ya landulako, sigo wa thiki kwaandjoka yoshitopolwa sheni. Uuna wa landula omukanka nguka opo omuntu to vulu okupopya kutya oombelewa dhomalelo giilando nenge omalelo gopevi inadhi hala oku kwathwa pehala lyokudhi lundila kutya itadhi longo iilonga yadho ngoye omuntu iino lyatamo nando ompadhi mombelewa ndjoka.Okulundila kutya oombelewa ndhoka odhina uulingilingi molwa ashike sho inoo ompito yiilonga melelo lyondoolopa oshinima shaali mondjila, unene tuu sho ngoye kuuna nando esiku  wa yile kewiliko nenge koombelewa dhalyo okukonga uuyelele.

Poompito odhindji oombelewa dhomalelo giitopolwa oshowo ndhoka dhuuministeli wa yooloka odhi ilongekidha oku gandja omayakulo gadho. Oshoka shoka osho dhililepo miitopolwa mbyoka.Ngaashi mOpuwo, moka Uuministeli Waagundjuka wa gandja omikuli dhiimaliwa iishona kaagundjuka opo ya tameke oongeshefa dhawo.Pendiki lyomangeshefelo lya NDC mOpuwo, opena ombelewa yelelo moka muna uuyelele kombinga ya nkene omuntu ta tameke ongeshefa ye oshowo oompito dhoongeshefa ndhoka dhili momudhingoloko ngoka.Omanga mondoolopa yEenhana aanambelwea yelelo lyoshilando shoka oye shi kutya oompito dhoongeshefa dhini dhili moshilando shoka yo ishewe aanambelewa mboka oyi ilongekidha okuyakula aagundjuka oku ya pa omayele.

Aantu oya pumbwa wo okutalelapo oombelewa dhUuministeli Wiipindi miitopolwa  noshowo dhilwe shaandjoka tuu yi na  ombelewa moshitopolwa sheni. Nenge ngele moshitopolwa sheni omuna ooministeli dhivule yimwe nena itala ongoye omunelago.Oombelewa ndhika miitopolwa odhina uuyamba molupe luuyelele owindji, mboka omuntu wa tegelelwa ashike oku ka kutha.

Ihe shimwe shoka hashi imonikila ooshoka kutya oombelewa ndhika ohadhi tilitha aagundjuka noshinima shika inashi pumbwa okukala ngaaka. Oombelewa ndhika odha pumbwa okukala dhina ombili nekwatathano ewanawa naanangeshefa mbaka.Opena aantu aakuluntu aalumentu oshowo aakiintu mboka haya landitha  iilandithomwa momatala na palwe. Epulo oondika kutya mbaka oye shi ende ngiini.Osha simana opo aagundjuka ya tseye kutya uuyelele kombinga yoongeshefa niinima yilwe itawu ya komuntu ndele omuntu oye ena oku ka konga uuyelele mboka.

Omalupita aagundjuka ohaya talelepo oombelewa dhepangelo uuna ndoka taya kongo uumutse, opassporta oonzapo dhomavalo nenge ndhoka dhomaso.Nenge uuna ndoka mbaka ta ya iilongo okuhinga. Oombelewa ndhika odho dhimwe dhomwaandhoka hadhi talelwapo kaagundjuka olundji .

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here