Taya indile aantu yi ikonakonithe omukithi gosuuka

0
291

Komutoolinkundana

ONGWEDIVA : Ehangano lyo Diabetic Association of Namibia (DAN),olya totwapo mo 2006 na inali yama kepangelo. Olya totelwapo nelalakano lyokukwathela aavu mboka ye na uuvu wosuuka noku gandja uuyelele moshigwana.

Aavu mbano taya lumbu nomukithi gwosuuka ohaya gongala kehe esiku posenda yawo ndjono yili moshikandjohogololo Ongwediva.  Omuwiliki gwongundu ndjika yaavu yosuuka Ipinge Shatika okwa hokolola kutya oya thikamapo maantu 34,mboka ya yambuka kiitopolwa ayihe yoshilongo.

Shatika ngoka ta ti ota lumbu nuuvu wosuuka uule woomvula ntano ngaashingeyi konima sho a li a konakonwa nokwa monika ena omukithi nguka. “Ondali nda tokola opo ndi wayimine ooyakwetu mboka taya lumbu nosuuka tse tu kondjithe omukithi nguka no ku gu shunitha pevi,petameko kashali oshipu ashike mongashingeyi ondeshi pondola nolutu lwandje olwa shendja lela,” Shatika tati.

Ta gwedhapo kutya ohaya gongala kehe esiku taya kundathana nkene yena oku kaleka omalutu gawo gena uundjolowele nonkene taya shunitha omukithi nguka pevi. “Olundji ohatu kala tatu ningi omadhewo opo omalutu getu ga kale  gena oonkondo tse tatu kundathana nkene tuna oku huma komeho nonande tatu lumbu nosuuka,otundji otwa kuthamo sha mehangano ndika notwi ilongamo oshindji,”Anna Ilonga tati.

Ilonga naye ota lumbu nosuuka oomvula 3,tati ohaya gandja uuyelele pomahala nomahala mpoka taya vulu oku adha oshoka oyena ompumbwe yoshiyenditho, tati oyena elalakano okuthika pokakololo kehe moshilongo yo ya vule oku gandja uuyelele mboka wa pumbiwa moshigwana kombinga yomukithi gwosuuka. Ta indile uuyelele wu kuthweko neitulemo. Ilonga tati omukithi gosuuka oguli eshongo enene ta indile omuntu kehe opo wuye koshipangelo wu ikonakonithe ngoye wu talike ngele owuna omukithi gosuuka.

Josephina Kalongela naye oshilyo shehangano lyoDAN, ngono na ye ta lumbu nosuuka. Kalongela okwati ngele wa monika omukithi gwosuuka itashi ti ehulilo lyuuyuni,oto kala wuna uukolele nolutu lwoye luli nawa ngele twi iyutha komalombwelo ngoka to pewa ngwe to ningi omadhewo kehe esiku.

Oyendji oya holola kutya oyali yena omalutu omanene ashike sho ya konakonwa no ya waimine ehangano ndika omalutu gawo oga shunapo nawa,nohaya longo iilonga yawo nawa. Daniel Tjahikika okuli omwiiyambi mehangano ndika tati oyi ilongamo oshindji shono e wete kutya ando oyali momagumbo ando inaya mona uuyelele wafa mboka ya monamo.

Tjahikika tati ngaashingeyi ota vulu oku gandja elongo kaavu aakwawo yo ya kale monkalo ombwaanawa. Otaya ka kala ya talelapo oosikola koombinga noombinga yo ya gandje elongo kombinga yomukithi gwosuuka.

Oya indile woo aasamaria aanamutimahenda yeya yambidhidhe,mboka yena iikutu oshowo iikulya opo yeya kwathele yo ya kape woo mboka yeli momikunda taya lumbu nuuvu wosuuka,unene ngaashi aakulupe naanona mboka ya kanitha aakuluntu yawo molwa omukithi nguka. Oyali ya talelepo aavu mOnawa mOmbalantu no yali yeya faalele uushikependjewo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here