Edhimbulutho lyaana omatilitho  nongeyo  

0
281

Oshiwike shika Namibia, unene tuu iitopolwa yokuumbangalantu otayi dhimbulukwa oshiningwanima shomboma yomombaanga yaShakati, shoka sha ningilwe pethimbo lyomwiha mesiku 19 Febuluali 1988, nosha thigile aantu 27 yasa noyendji ya ehamekwa noonkondo. Esiku ndika olya thiga yamwe oothigwa, oomeme nootate yaana oyana aamati naakadhona, aamwayinakadhona naamwayinamati, onkene ndika olya nyolelwa momadhimbuluko getu omalulu okudhimbulukwa omukalo guumbalambali  ngoka gwa li gwa longithwa okudhipaga aaNamibia , molwa shoka ya li taya kondjitha nokutonda ethindilo kongudhi lyuukoloni.

 

Edhimbuluko ndika ohali ningwa omumvo kehe mombepo ndjika  naandika ohali kala itaali vulu oku idhidhimikilwa unene kwaamboka ya gumwa kulyo meukililo.

 

Omolwashike nduno mboka yali mo-Koevoet taya ningi edhimbuluko lyesiku ndika likale tali etitha omahodhi okulidhimbulukwa, sho taya popi oohapu dhaana etameko nehulilo, ndhoka dha ekelwahi nale kondjokonona ongo dhaana ekankameno?

Uuwanawa washike tau monika moku ikutha ombedhi ndjoka mbaka ya li ya pewa noshikwawo  otashi eta uuwanawa washike ngele ombedhi oya pewa yalwe na ishewe otashi tu fala peni ngele tatu ningi omatilitho gelongitho lyoonkondo nenge gokutilahi ombinzi?  Otashi ti mboka ya li iilyo yoKoevoet nale oyena omalalakano gawo ngoka oyo yene owala ye ga shi, ihe ngele pamwe otaya kambadhala opo andola ya etelwe ohenda, esilohenda kayena mpoka taye li adha nando, nando oko tuu okamuma kamwe kalyo. Oku uvitha aantu oluhodhi  otaku ka tukula ashike ongeyo maantu.Na iilyo yoKoevoet nale mbika otayi kakala netumwalaka lini uuna aantu  mboka ya geya oya tameke okuya shunina iikonene kutya oya tya ngiini nomomikalo dholudhi luni oku yi ningila mboka ya li moKoevoet mboka taya popi yafa ya hala oku eta omakuyunguto.

 

Kapena omuntu a hala omakuyunguto. Edhiminathanepo netaambathano olye tu pe ompito yokufudha, ethimbo lyealuko , oshowo ompito yokuya komeho.Oshoka aluhe iilalo ya pola ngele oya gumwa noku yagwa ohayi tutuluka nokuninga iipe.

 

Otuna oku konga ondjila ombwaana okutala nkene euvonayi lyetu oshowo omeehamo ngoka twa ningilwa kaathiminike yetu naakolonyeki yetu tatu ga dhimbwapo onkene ngiika niilyo yoKoevoet nale na yi mone omukalo nkene tayi dhimbwa nkene yo ya li ya landithapo nokunwapo aamwayina noshilongo shawo mokulongithwa kaahona yawo aakolonyeki, shika na ya kambadhale okushininga medhina lyedhiminathanepo lyopashigwana.

 

Namibia kena ethimbo okukala noku tedha iiningwanima yuumbalambali yatya ngaaka , molwashoka oku dhimbulukiwa kwayo otaku kala sigo aluhe oshitopolwa itaashi dhimbiwa mondjokonona. Ihe omeho getu nelalako lyetu okuza ngashingeyi olyo oku etapo eyambapalo, olyo okutsikila nuuthiga wombili nengungumano ndyoka lya tamekele nedhiminathanopo oshowo etaambathano lyopashigwana netungo lyoshigwana lyatameke pemanguluko lyoRepublika ya Namibia 1990, tali hingwa kOmukokoli Peresidende  na He yoshigwana Omundohotola Sam Nujoma, nokutsikilwa nalyo komuperesidende omutiyali gworepublika Omundohotola Hifikepunye Pohamba meigidho lye lyaana ezimbuko kutya ombili nuukumwe nau pangele.

 

Ndika nali kale edhimbuluko ndyoka tali dhimbulutha aantu nena kutya mokutedha mboka ya kanena moshiponga shoka , na tu kumike mboka ya hupumo opo ya konenene ondjila ndjoka orepublika ya ende uule womimvo 25 okuza kemanguluko. Natu dhimbulukwe kutya omayakulo ngoka ihaatu ipula we kutya oga holokapo ngiini, natu kale tu shishi kutya ngaka kaga liko  omasiku ngoka.Momasiku ngeyaka oombaanga odha li ihaadhi monika nuupu niitayi yoombaanga  oya li ya pumba miitopolwa mbyoka yi lyaathane kokule muumbangalantu woshilongo.Kokutya moshitopolwa ashihe shokuumbangalantu omwali ashike iitayi mbaanga iyali mOshakati nOndangwa. Omuntu owa li ashike wa pumbwa ominwe dhokoshikaha shimwe okuyalula iitayimbaanga mbyoka ya li konooli yoshilongo.Onkene ombaanga ya Barclays oyo ya li yina oshitayi oshishona mOshakati hashi gandja eyakulo kaalongi omayovi , aapangi,aanangeshefa oshowo aaniilonga yalwe miitopolwa yokuumbangalantu.Okweenda okwa li wo okudhigu. Onkene osha li omukalondjigilile kaaniilonga okulongitha Etitano opo ya ka talelepo koodolopa dhopopepi oku ka konga omayakulo hoka ngaashi ngoka goombaanga na yilwe mbyoka ihayi adhika momikunda .

 

Osho shili ondjila yetu okuya kemanguluko ka ya li ompu. Shika natu shi dhimbulukweni aluhe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here