Iiyuma yeeta othewa megumbo

0
365

OMBATHI-Nonando monalenale oombiga dheloya odhi shiwikile ashike mokulongithwa iiyuma yokusiikilila megumbo, ashike oomeme yomoproject yedhina Ndatoolewe oyeshi pondola opo ya honge  iiyuma yiipindi nenge yoku landitha.

Ongundu ndjika oyina oomeme  yatatu naayehe oyo ngashingeyi taya sile eefamilia  dhawo oshimpwiyu oshoka oya ti ohaya mono mo shagwana lela.

Lidwine Amakali ngoka oye omupopiliko gwongeshefa okwa ti ngaashi ye okuna uunona uhamano ashike awuhe oye he wu sile oshimpwiyu.

Tati kutya omutumba iha gu eta sha onkee oyatokola opo ya nyangadhale po naashoka yena shokclay-pot-1a ngashingeyi sheya kutha moluhepo.

Oomeme mbaka ohaa longo iiyuma omulongo mesiku naambika ohayi kwata oshiwike opo yi kukute thiluthilu yivule oku landithwa .

Petamekolela oomeme mbaka ohaya ka tuta eloya lyoshiyanda, eta yeli tsu nomuhi opo ihe taye li thitha yo ya vule okuli tutika yeli honge li ninge ombiga.

Konima sho ye li hongo yo otaye ota yeli kukutike opo nawa livule okuyothwa lili momuthomo gwoshiyuma yo ya wape okuli yotha eta li wapa oku kukuta lyo litulwe Ekwangha ndyoka hali kuthwa koSwakopmund .

Nonando otashi pula ethimbo nomazigudhe oku etapo oshiyuma shoka, mbaka yatatu oyati kutya itashi ya shunitha monima yaakale inaya humitha ongeshefa yawo komeho.

Ngashingeyi nokuli nayo woo oya mona omakwatho okuzilila mombelewa ya Kansela gwa Anamulenge ndyoka yati oyeli taambako noomaako gaali.

Ekwatho ndyoka yali ya mono olyiipeleki opo ya ninge onzimbogo yawo moka yaakale we mepya moka iiyuma yawo tayi vulu okulokelwamo unene pethimbo lyomvula.

Oshoka kapatashu kongeshefa okwati yo pethimbo lyomvula ohaya fudha po manga oshoka iiyuma yawo otayi kumukile komvula ihe konima yomakwathelo giipeleki, omitenge noshowo oomboha oya  tameke okulonga ethimbo alihe lyomumvo .

Pic :Clay pot 1

Caption : Oomeme taya hongo iiyuma noombiga

Pic : Clay pot 2

Caption : Kapatashu kongeshefa a kuutumba piiyuma mbyoka ya hongwa nale

Pic : clay pot 3

Caption : Oomeme yu uvite uugumbo sho iiyuma yawo tayi monika nawa

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here