Koevoet/SWATF ya hala Swapo eya yamukule

0
342

OSHAKATI  -Mwaashoka shafa iiningwanima tayi idhingoloka, iilyo yaakwiita mbyoka ya li ya kondjo momatanga lyo SWATF noKoevoet, oya pe SWAPO esiku moka ya hala okupewa eyamukulo ngele hasho opena sha taya ka longa’.

Aakwiita mbaka mokutala yali taya thikama emanguluko moshipala pethimbo lyiita yekondjelomanguluko oya popi okupitila mehangano lyawo lyedhina Namibian War Veterans Trust kutya oya hala SWAPO eya pe ombili sho anuwa eya lundile kutya oyo ya tegele omboma ndjoka ya dhipagele aantu omilongo mbali naantu yaheyali mOmbaanga yo Barclays oshitayi shomOshakati mu Febuluali 1988.

Ongundu yaantu mbaka ya li muukwiita wepangelo lyuukoloni oya pula ishewe epangelo opo li zimine ya etemo iimaliwa yomwaalu inaagu tseyika okuza koSouth Africa. Oya ti iimaliwa mbyoka anuwa itayi vulu okutuminwa koNamibia oshoka anuwa iilyo yimwe yoSWAPO oyo ya tindi opo iimaliwa mbika yaa tuminwe koNamibia.Oya ti iimaliwa mbyoka otayi ka futilwa andola moshiketha sha Namvet opo ihe konima otayi ka futilwa muumbo wombaanga wiilyo ayihe yoNamvet.

“Itandi ku lombwele kutya iimaliwa mbyoka oyi thike peni , shoka owala tandi hokolola opo wu iyilemo mwene okutya mbika otayi kala ya gwana  opo kehe gumwe gwomutse a vule okulanda ehauto lyoludhi lwoVolkswagen Amarok oshowo oongombe niikombo.Otandi indile ashike iilyo yetu opo yi ethepo okunwa omalovu opo yo yi wilike nawa iimaliwa yawo nuukeka , ngele mbika oya thiki.”

“Ngele Swapo okwa mboloka iimaliwa yetu , nena yo naya kale taya vulu okuninga sha. “Ngame otandi lombwele wo Nopoudjuu[Nghilifavali Hamunyela] ngoka eli pomuthika guuMajola Ndjayi metanga lya Namibian Defence Force,kutya shoka ta ningile aakwiita nale yo Swatf no Koevoet kashishi oshiwanawa. Mulombwela kutya Jabulani oye a popi oohapu ndhoka,
osho Ndeunyema a ti.

Nonando Ndeunyema okwa ti yo itaya kongo okuhingila SWAPO nepangelo lye iita omolwa omapopyo ngoka, natango okwa ningi omatilitho  molupe lwomatumwalaka ngoka atumine aawiliki ngaashi Omukokoli peresidende Sam Nujoma oshowo Omuperesidende ta wilike Hifikepunye Pohamba kutya “shoka sha dhipaga Muammar Gaddafi oshowo Omuperesidende gwa Irag  Saddam Hussein inashi kuta,”

“Ngele omaindilo getu inaga gwanithwapo, tse otatu ka  fundila iikulya yo SWAPO omavi, ngele shika SWAPO ine shi ninga sigo omesiku lyotango lya Apilili nuumvo.Nongele otwa uvu kutya SWAPO ota tsikile noku keelela opo iimaliwa mbyoka twa nuninwa yi ye kutse nena natse otatu ka piyaganeka uuwanawa auhe woSWAPO. ‘omunashipundi shoNamvet Jabulani Frans Ndeunyema osho a londodha.

Iilyo yimwe yongundu ndjika oya ti yo kaye shi aapiyaganeki oya tsikile okuhokola kutya yo otaya ka ninga  oorebelle dhili mo South Africa. Iilyo ya Namvet oya ti iilongo mbyoka ya gandja iimaliwa anuwa ongaashi Jordan, Britain, German, Sweden oshowo iilongo yilwe yokoScandinavia.

“Tse otwa li nomutondi gwetu uusosiale, aatondi yetu kaya li aaNamibia ooyakwetu aawe ihe omutondi okwa li uusosiale mboka SWAPO a li a hala oku eta moshilongo shika.Tse otwa sindana, oshoka otuna uudemokoli moshilongo nena molwaSWATF noKoevoet.Tse otwa gamene evi ndika ngele otwa li inaatu shininga andola  Swapo okwe li hanagulapo.,” Ndeunyema a ti.

Amushangandjayi gwoSwapo, Nangolo Mbumba okwa ti  SWAPO otatu vulu ngiini okumboma aantu yetu mombaanga, uuna tu shishi kutya  pethimbo ndyoka omwali aantu oyendji. Yo itaya  ka vula okuyoga iikaha yawo ombinzi yaaNamibia ndjoka yo ya tilahi. Swapo kena ongunga yawo sho yo ya li taya kondjo yagama kombinga yapuka sho ya li taya kondjitha aantu yawo yene.

Mbumba okwa shongo Ndeunyema nehangano lye opo ya ete uumbangi puuyelele kombinga yaamboka ya mboma ombaanga ndjoka muFebuluali omimvo omilongo 27 dhapitipo. Okwa ti wo kutya SWAPO ina mboloka iimaliwa yanuninwa iilyo yoNamvet, ati uuna iimaliwa tayi ya moshilongo mbika ohayi pitile moombaanga ye SWAPO kena okondolola kombanda yoombaanga.

Okwa ti Swapo kena ontseyo yasha kombinga yiimaliwa mbyoka. Ati Namibia okuna omalutu mwakwatelwa oohofa, okommisi yokukondjitha uulingilingi , ombelewa yOmbudsman hoka mbaka taya vulu okufala omanyenyeto gawo opo iimaliwa yawo yi ethiwe.

Caption; Ndeunyema naawiliki yakwawo yaNamvet poshigongi shoonkundana mOshakati oshiwike shika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here