Omutumba ethete

0
298

ANAMULENGE-Aakiintu yane yomoshikandjohogololo shaAnamulenge oya ti omutumba ethete na oya  totopo ongeshefa yawo yokuninga ondjeva ndjoka yalongwa miipeta yoomayi goompo.

Oomeme mbaka oya tokola opo ya hogolole egumbo limwe lyomiti  ndyoka lili pokati komukunda gwawo opo ya vule okuya pamwe yo ya longe ongeshefa yawo.

Ngashingeyi oya tokola opo ya longele megumbo lyameme Faustinia Lileimo Haiduwa ngoka oye a ningwa kapatashu kongeshefa na egumbo lye olili mOshikulufitu mOmbalantu moka omo hamu longelwa.

“Ngashingeyi sho twa mono omakwatho okupitila mombelewa ya kansela otwa  tameka oku ikwathela nokusila uunona wetu  oshimpwiyu ngaashi shina oku kala,” Haiduwa ati ngaaka.

Oya ti ngashingeyi oyiitopola yaali otaya ka landitha oondjendje ndhoka omanga yaali taye dhilongo.

“Aalandi otuna ngaa shili oshoka ohatu ka landitha poopenzela, nokomatala ethimbo limwe ashike ngashingeyi otwa pumbwa ashike aalandi yomahwata opo ongeshefa yetu yiye komeho,” Haiduwa ati ngaaka.

Ongeshefa ndjika ohayi longo oonyoka dhomoshiya  noshowo dhomothingo  naandhoka hadhi zalithwa oondhelela  noshowo iikutu yopamuthigululwakalo.

Ngele nee omuntu okwa hala oondendje dholudhi nduka okuna okudhi landa koondola  N$25 .

Ongeshefa ndjika oyi shiwike ashike nawa momaapandaanda. Oomeme mbaka oya ti kutya yo iipeta yomayi goompo noonkosa ohaye yi landa shito kOmbaye ashike ngashingeyi oyali ya ningi elago sho ya mono omakwatho okupitila mombelewa ya kansela.

Ngashingeyi otaya kongo ehala pomahala go popepi ngoka gena olusheno opo ya vule oku ka longa oongeshefa yawo nuupu.

Pic : Beat

Caption : Oomeme yeli mongeshefa yawo taya longo ya itulamo.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here