Aayendi kolupadhi otaya lyatwa unene kiihauto

0
225

KuMaria Namupala

ONDANGWA –  Ehangano lyokuyakula mboka ya monena  iiponga miihauto noshowo moondjila nenge[ Motor Vehicle Accident (MVA)] olya pititha uuyele kombinga yiiponga mbyoka ya ningwa pokati komasiku 16 sigo 22 Febuluali nuumvo. Ehangano olya ti mboka ya ehamekwa nokusa mwaambika oyendji aayendi koompadhi

Shi ikwatelela kuuyelele mboka wa gandjwa kuMVA,pokati komasiku ngoka okwali kwa lopotwa iiponga yili 63, mono aantu 109 ya hupu miiponga mbyoka ya ningilwa komahala ga yoolokathana moshilongo. Yamwe oya ehamekwa unene na yamwe ya ninga uupolodhidhi.

Oshitopolwa sha Khomas osho sha kwatela komeho miiningwanima yiiponga sho konyala mwa ningwa etata lyiiponga ayihe mbyoka ya holokele ethimbo lyomasiku ngoka. MVA Fund otati iiponga omilongo 36 oya ningwa mKhomas  amuke.

Kakele kiiponga ya guma aayendi kolupadhi iiponga yomwaalu ogundji yomomasiku ga tumbulwa oombyoka yii yenditho ya puguma mo mondjila noku kandoma.

Iiponga mbyoka otaku hokololwa ya lopotwa moombelewa dho MVA ya ningwa okuza Omaandaha ga piti sigo Osoondaha. Otaku hokololwa aantu yaali ya kanithile oomwenyo dhawo miiponga mbika,no yali aayendi kolupadhi,ya lyatwa pethimbo taya taaguluka opate.

Omunambelewa omupopiliko  gwehangano lyoMVA Kapena Tjombonde okwati aayendi kolupadhi otaya ngwandjulwa unene noku monithwa iiponga kiihauto moopate. Tjombonde teya kunkilile ya kale taya tala koombinga adhihe ethimbo taya taaguluka oopate,yo yiiyuthe koompango ndhoka dha tulwapo.

Ta kunkilile aayendi kolupadhi ya kale taya zala iikutu tayi vulu oku monika kutya opuna omuntu ta piti opate ,ihe ha ku zala iikutu yaluudha unene pethimbo lyuusiku, nuuna omuhingi teya ita mono ngele opuna omuntu ta taaguluka opate. Aayendikolupadhi yeli 18 oyali ya mono iiponga muule woshiwike sha piti, ashike yamwe oya hupu.

Aahingi oya kumagidhwa wo ya kale aluhe yeli uupathi no ku tala mopate,yo ya gandje ompito yaayendi kolupadhi ya taaguluke opate pomahala mpoka hapu taagulukilwa kaayendi kolupadhi. Tjombonde ta indile aahingi ya hinge nawa nonuukeka,yo ya yande ondapo onene,yo taya kala taya tala iiyenditho yawo manga inaaya kutha omalweendo gawo.

Ehangano tali indile woo kehe omuhingi a tale omatayela gohauto ye ngele ogeli ngaa pomuthika goku enda kopate nenge oga pumbwa ku lundululwa ko ku tulwe gamwe ngoka taga vulu kuya kopate. Yo taya indilwa ya kale taya mono evululuko ewanawa manga inaaya enda oondjila oonde,yo ya yande omaso niiponga mbyoka tayi holoka unene.

.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here