Evundakano muudhano woombasikela

0
231

WINDHOEK – Oshitopolwa shuudhano wokukayila oombasikela moNamibia otashi  talwa nomeho omanene omolwa omahokololo kutya ehangano lyaakayili yuufalata  ano Namibia Cycling Federation (NCF) olya tula oshilyo shalyo shimwe pevi inaali landula omilandu dhomondjila.

Shoka sha etitha oohapu ndhoka omapopyo kutya omukayili dhingi gwokathanguthangu omukomeho Raul Costa Seibeb, okwa tulwa pevi omanga a li keepo . Ishewe etulwopevi lye olya ningwa kokangundu kevulikitho hoka inaa ka thikamapo pamautho ngaashi shina okukala.Oshikwawo omahokololo otaga ti kutya Seibeb okwa pewa egeelo ndyoka nonando ye kali a pewa ompito opo iipopile komalundilo ngoka a ningilwa.

Nonando omunashipundi shoNCF, Mannie Heymans okwa ti omulundilwa opo  ali piihokolola, shika Seibeb okwe shi tindi a ti ye kena esiku nando olimwe a li iithanwa oku ka holoka komeho gokommittee yevulikitho oshowo kena esiku  a pelwe omushangwa gwomalundilo giinima noompango ndhoka andola a taaguluka.

Sho a pulwa a popye sha kombinga yoshinima shika shoka tashi vulu okushundula ondhilo nomutalelo  gwehangano lyaalondi yoombasikela, kommissina gwomaudhano, Amos Shiyuka okwa ti oKommissi yomaudhano yopaShigwana ya Namibia otayi landula oshiningwanima shika nomeho gontsa.

“Otashi nikitha ouhodhi kutya omumati nguka okwa tulwa pevi ethimbo a li a zapo, naashika oshithike pamwe neyonagulo lyuuthemba womuntu. Opena okukala omulandu guukilila ngoka guna okulandulwa ethimbo alihe” osho Shiyuka a dhimbulutha aawiliki yehangano lyokukayila oombasikela.

Shiyuka okwa ti okommissi yomaudhano ya Namibia oya lombwele ehangano lyaakayili yuufalata opo li ninge ekonakono lya kwata miiti.” Tse otatu ka vula ashike okupopya ko sha kwaashika uuna twa pewa omushangwahokololo ngoka guna uumbangi itaawu vulu  okuludhikithwa kombinga  yomalundilo ngoka ga tidhithitha Seibeb,’ osho Shiyuka a fatulula.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here