Gerson Hitjevi Veii oye lye

0
349

Sho onkundana yeyonukeko lya nakusa Gerson Hitjevi Veii ya uvika oshimwayinafo sha Kundana, New Era, osha tula etseyitho efupi kepandja lyasho lyomakwatathano gopankalathano, kombinga yeso lyomumati ependa lyaNamibia

Meni ashike lyominute omilongo ndatu otwa koneke nonkumwe neitulemo enene sho twa pulwa konima yetseitho kutya Gerson Hitjevi Veii oye lye?” Aaleshi yamwe yomwaalu omushona oye tu nyenyetele yati aatoolinkundana yaNamibia momumbwalangandjo oyena egamo lyokundopa okulonga oshigwana kutya Veii oye lye manga a li momwenyo, ya pula yati “ Omolwashike opo ashike tatu mu uvu ngashingeyi’ ndika olimwe lyomomapulo ga pulwa koyendji.

Eeno , Veii kali ashike omukwashigwana gwowala  moshilongo shika. Shika osha ulikwamo kaalilasa omayovi mboka ya li ye mu thindikile pethimbo ta fumvikwa pomayendo goofule muumbugantu wa Venduka Etitatu oshiwike shika. Ishewe etokolo lyoholomende ya Namibia okumu ningila efumviko lyopapangelo lyeeleka ependafule lya Namibia , lyeendele pamwe neumbo lyoondjembo omulongo naheyali otali ulike ondhilo nongushu ya nakusa Veii momeho gaaNamibia.

Onkene itashi kumitha kutya nguka okwa fumvikwa pooha  dhaasimanekwa mekondjelomanguluko ngaashi nakusa Simon Mzee Kaukungwa ngoka na ye opo manene oondjenda pehulilo lyomumvo gwayi.Pamwe Naalumentu mbaka oyo yamwe naakiintu mboka ya ulike eilongekidho lyawo oku igandjela okusila oshilongo shika.

Ngaashi hashi kala naakondjelimanguluko yashili, monkalamwenyo  Veii kali omuntu ehole oku iyulika nenge ta kongo esimano mokukala miikundaneki. Ye okwa kala monkalamwenyo yeifupipiko ndjoka ye mu falitha mondholongo kOntuntu ya Robben  omimvo dhontumba.

Nokonima yoku edhililwa nokuzamo mondholongo natango nakusa Veii okwa kala ta landulwa oku edhililwa mondholongo ishewe kepangelo lyokatongo lya South Africa. Ihe nando okwa hepekwa ngaaka ye ina tengauka nenge eethepo shoka iitaala mokukondjela emanguluko lyaantu ye.

“Momwenyo nakusa Veii okwi iyulike ongo omukondjelimanguluko keena uumbanda” osho Omuperesidende Hifikepunye Pohamba a popi noluhodhi pethimbo lyefumviko lya nakusa Veii moVenduka oshiwike shika.

Onkene epulo oondika  Gerson Hitjevi Veii oye lye naanaa?

Veii oye omuNamibia gwotango a pangulwa kohi yoveta yomomumvo 1962 hayi ithanwa Sabotage Act of Apartheid South Africa, sha landula oshipopiwa shoka a ningile muDesemba 1967 molukanda olukulu moVenduka ta kondjitha oku edhililwa kwaawiliki yoSwapo konima yiita yopOmugulugwombashe. Moshipopiwa she omumvo 1967’ okwa tile, “ Kuutiliganenee wombinzi , oko kuutoye wesindano’.

Omolwa oshipopiwa shoka ye okwa kwatwa nokupangulwa nokwa pewa egeelo lyomimvo ntano mondholongo molwashoka anuwa okwa li ta hongakanitha uutondwe wopamuhoko. Okwa li mondholongo ihaa talelwapo uule womvula yimwe moPretoria opo konima okwa ka lundululiwa kOntuntu ya Robben hoka ya kala na Andimba Toivo ya Toivo oshowo na nakusa Nelson Mandela.Okwa  ulikwa Gavena  gwotango gwoshitopolwa sha Kunene konima yemanguluko omumvo 1990.

Nakusa Veii oye gumwe gwaatotipo yongundu yoSwanu ya Namibia. Okwa li a hogololwa omupevi amushanga ndjayi gwongundu ndjoka momumvo 1960. Konima okwa ka ninga omuperesidende gwayo okuza omumvo 1968-1982.

Veii okwa mana oondjenda dhe moshipangelo shepangelo sha Katutura omolwa edhengo lyomutima momasiku 14 ga Febululai nuumvo mepipi lyomimvo 76. Okwa thigako omukulukadhi gwe Adelheid, aanona omugoyi aatekulu 15 naatukululwa 12.

Sho tatu topoka nomumati gwaNamibia nguka, otatu endulula oohapu dhOmuperesidende Hifikepunye Pohamba “ Sho tatu mu langeke mokati komapenda gomapipi ga yooloka, otatu ka dhimbulukwa iilonga ye yuupenda oshowo yeigandjo molwoshigwana.’

Eeno otatu endulula wo oohapu dhOmukokoli Peresidende Sam Nujoma ngoka ati “Shono tatu mu langeke  megumbo lye lya hugunina otatu mono oonkondo mokutseya kutya  ye okwa kala monkalamwenyo yi na elalakano iigandjela emanguluko lyoshilongo shika.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here