MOkoloti ya dheulilwa uunangeshefa

0
196

KuMaria Namupala

NEHALE LYAMPINGANA – Aagundjuka mOkoloti moshikandjohogololo  sha Nehale lyaMpingana mOshitopolwa Oshikoto oyali ya pewa omadheulo ga gwedhwapo muunangeshefa.

Omadheulo ngaka ogali ga ningilwa poskola pOkoloti okuza momasiku 16 sigo omasiku 25 ga Febuluali nuumvo.

Omuwiliki gwaagundjuka muNehale lyaMpingana, Helena Nashilongo okwati okwali a gandja omadheulo kaagundjuka yeli 18 ,mbono ayehe yaza moshikandjohogololo shaandjawo. “Aagundjuka mbaka oyali yesi holola kutya oyena ohokwe yuunangeshefa noyena elalakano ya kondjithe uuthigona no ku yambulapo oonkalamwenyo dhawo,omadheulo getu ogali ga kwata uule woshiwike mono oyendji ya zimo nasha,”Nashilongo tati ngaaka.

Nashilongo ta holola kutya okwali atseyithile aagundjuka mbono ya pumbwa omadheulo ga gwedhwapo opo ya shangithe omadhina gawo ,ye eyape uunongo mboka enapo. “Otwa li twa pewa omadheulo muunangeshefa omumvo gwa piti mono kehe oshikandjohogololo moshitopolwa shaShikoto shali sha kalelwapo komuwiliki ye a vule oku ka dheula aagundjuka moshikandjohogololo shoyaandjawo, Nashilongo ta gwedhapo ngaaka.

Okwali woo eshi yelitha nawa kutya okw longitha ompito ndjika manga yeli petameko lyomumvo opo a dheule aagundjuka ye, yo ya vule wo okuka dheula yalwe mbono haya kala ya pumbwa uuyelele muunangeshefa ashike molwa uule wondjila inaya vula okuthika komadheulo ngaka. Oyali ya dheulwa nkene yena okutotapo oongeshefa dhawo,nonkene yena ku kalekapo oongeshefa dhawo dhili melandulathano nopethimbo

Aagundjuka mboka yali momadheulo oyali ya ulike ohokwe neitulomo lyawo momadheulo ngoka,sho ya holoka momwaalu ogundji noyendji oyali yeshi yelitha kutya oya likolamo oshindji mu shika. Oyendji yomaagundjuka mbaka ihaya longo,yamwe aapangi yomomikunda mboka haya longo nokwiiyamba oshowo mba yena oongeshefa oonshona. Oyeli pokati koomvula 16 sigo 35.

Gumwe gwomaagundjuka mboka yali yeli pomadheulo guunangeshefa mbuka mOkoloti Phillipus Hangula okwa ti okwa monamo uuyelele owundji mbono ali kee wuna,nokwa pandula omuwiliki gwawo ngono eyape uuyelele mbono ya kala ya pumbwa. Hangula ta indile woo aagundjuka kiikandjohogololo yilwe ya gandje omadheulo gawo yo ya vule ku pewa uunongo wa gwedhapo kwaamboka yenapo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here