Nkene oluhepo talu kondjithwa okupitila muunamapya

0
210

Eshongo enene ndyoka oholomende ya taalela kombinga yaakalimo yokomikunda olyo oku ya yambulamo moluhepo olunene moka ye li mo. Eshongo ndyoka olyo ishewe kutya epangelo olina okuninga po sha kombinga yaantu mboka yomwaalu omunene opo wo nayo ya kale netegameno lyonkalamwenyo ombwaanawa.

Oyendji yomaakalimo momikunda oyi ikwatelela kuunamapya nuuniimuna, haya longo omapya yo taya litha iikombo oongombe oshowo iinamwenyo yilwe.Iilonga mbika haya longo konyala oyo ha yi ya pe iikulya  oshowo iiyemo.

Ihe iikulya niiyemo mbika ya longwa noku monika ngaaka ohayi topolwa ishewe naakwanezimo, momafamilia omanene.Omukokoli Peresidende gwa Tanzania, Julius Nyerere ,okwa popile muMaalitsa  1961, nkene aakalimo yomomikunda ya simana koshilongo shoka.Omupopyo gwe otagu landula ‘’ Omanga yalwe kambadhala  okuadha komwedhi, nomanga natse tatu shoneke oku adha komwedhi monakuyiwa , elalakano lyetu okulonga pethimbo ndika olyo oku adha aakalimo yokomikunda”’    

Mokupopya ngaaka oshowo oku endulula epopyo ndyoka, opena ompumbwe onene okuza koholomende opo yi tulepo omalandulathano niinyangadhalwa mbyoka tayi kwatha no tayi pe aakalimo yomomikunda uuwanawa. Omalongekidho ngaka oga pumbwa oku etapo elyenge lyuunangeshefa moku gwedhako ongushu kiilongomwa yuunamapya. Etembuko lyaakalimo momikunda okutembukila kiilando, osho oshiyelekitho noshi uliki okuulika kutya osha pumbiwa opo momikunda mu tulwe ehumokomeho ndyoka tali keelele aanamikunda okutembukila komahala giilando hoka taya dhiladhila kutya okuli nawa. Uuna mu na omalongekidho miitopolwa yokomikunda nena opena ompito ombwaanawa okukeelela etembukomo lyaanamukunda okuya kiilando. Aantu mbaka otaya ka mwena no itaya ka tembuka momikunda ngele moka omwa dhikwa ooproyeka dheyokomeho ndhoka tadhi ka kwatha opo  oonkalamwenyo dhaakalimo mboka dhi hwepopale.  Egandjo lyomayele muunamapya ohali ende kashona momikunda. Shotango oshigwana inashi dheulwa nawa nkene tashi lundulula onkalo uuna pweya elunduluko  ngaashi  monkalo  yombepo. Oya pumbwa okulongwa nkene taya gwedhele kiilongomwa yuunamapya nonando kakuna omuloka gwagwana.Eshongo ekwawo momikunda osho onkalo yuunkulungu wopashinanena wuli pevi, neinekelo oshowo eikwatelelo momikalo omikulu ndhoka dha longithwa nale kookuku mokulonga omapya, naandhika olundji ohadhi fala melongo lyiilongomwa yili pevi noonkondo. Nonando aanamapya momikunda  oya tungapo omahangano gelongelokumwe, aanafaalama oyendji inaya hwamekwa komauyelele ngoka haya mono miigongi mbyoka.

Etompelo otashi vulika li kale kutya yo otaya landula shoka ya igilila nkene twa za , twa adha hashi longwa kookuku.Okwaana ontseyo mokati kaanamikunda otaku yi moshipala eyokomeho ndyoka tali ningitha aanafaalam nenge aakalimo mboka ya vule oku ithikamena kuyo yene. Iilongitho yopashinanena mbyoka ya pumba  otayi dhigupaleke  onkalamwenyo yaakalimo mboka momikunda. Ngele mbaka oyali yena iilongitho yokolela, opo ya vule okulonga iinima iipe okuza miilongwa yomomapya oshowo mbyoka ya za kiimuna.Iiholelwa ongaashi iipa yoongombe otayi vulu okulongwa omapaya, oondjatha, oondjato, oongaku , omakumbatha na yilwe oyindji.Etungo lyomupepo gwokuhika iipa mOndangwa olyo kwali edhiladhilo okukwatha aanafaalama opo ya landithe iipa yoongombe dhawo kofabulika ndjoka. Edhiladhilo ndyoka kalya li ashike tali etele aanafaalama mboka uuwanawa ndele mbuka owa li woo tawu ka monika koshilongo ashihe.Esithahoni enene sho tse moshilongo shetu ihaatu vulu nando okulonga olyo epaya kutse yene.Miilongo ngaashi Tanzania, nenge palwe ko India iilongomwa mbika  ohayi longwa moka na oto vulu oku yi landa momapandaanda. Iihenguti yomahangu nenge mbyoka yomapungu otayi vulu okulongithwa ongo iikulya yiinamwenyo oshowo uuhoho.Iilongomwa yilwe tayi vulu okuza momahangu nomiihenguti yepungu oyo iikwambapila okuninga omambo ngoka taga longithwa moosikola. Onkene otuna okutameka okulonga iinima yetu yene opo twaakale ashike kehe oshinima twa pumbwa otatu shi etamo okuza pondje.

Otandi pandula oprojeka yokuninga oombapila okuza miihenguti pOnankali, ndjoka hayi ningi oombapila oshowo omambo. Otandi thaneke kutya opo ndjika yi hume komeho oya pumbwa ekwatho okuza koholomende. Oshoka ekoko lyomahupilo okuza meni lyoshilongo osho shimwe shomilandu dhepangelo shapumbwa okutulwa miilonga onkene epulo oondika kutya omolwashike tatu popi ekoko megumbo tse itaatu ulike tatu ningi oonkambadhala oku yambidhidha oongeshefa ndhoka tadhi kondjo oku gwedhako keyokomeho ndyoka.Eyokomeho ndika otali vulu ashike okuholokapo ngele aantu oya dheulwa miilongadhalwa ya yooloka.Onda itaala kutya eyokomeho megumbo otali kalapo ashike ihe ndika olina okutameka momikunda opo elalakano lyondjodhi yokomumvo 2030 li vule okuninga lyoshili.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here