Okutaaguluka oongamba okuya moAngola

0
220

Ohaluka otwa mono aakwiita yane taye tu ithana tu ende tu uka lwo kuuzilo. Otwa ende konyala oshinano shokilometa yimwe tu uka uuzilo omanga inaatu tengunukila kuumbangalantu. Otwa li twa lombwelwa tu thikame nokonima otwa ka lombwelwa tu tse oongolo.”Natu yeni’ omukwiita gumwe osho a igidha, nguka okwa li ashike okanano okashona okuza pungame. Otwa li twa lombwelwa ishewe tu nyanyemo kashona no inaatu lambathana. Konyala ookilometa dhontumba okuza mpoka twali otwa mono oompadhi dhaakwiita ya South Africa. Opo ihe onda uvuko kutya omolwashike twali twa lombwelwa tu thikame manga okathimbo okashona. Sho twa tsikile oku enda tu uka komeho otwe ya pehala lya yela lyaana iihwa. Nomukwiita gumwe a li popepi nangame okwa igidha a ti matuka.

Konima yokutaaguluka ehala ndyoka lya eguluka omukwiita okwe tu lombwele kutya ngashingeyi otwa thika moAngola. Ehala ndyoka lyaana iihwa oyo ongamba pokati kAngola na South West Africa. Konima yoku enda konyala ookilometa mbali okuya mo Angola otwa mono nkene aakondjelimanguluko taya papatelathana omanga yalwe taya yolo mokule ya nyanyukwa. Yamwe oya tameke oku imba omaimbilo gekondjelomanguluko. Ohaluka omukwiita gumwe okwa tameke tu umbu uukitha mombanda, naashika oshetu thiminike okumatuka tu ka holame. Opo twa li twa uvu lwotango omutopelo gwondjembo yoludhi lwo AK-47.

Okuumba hoka okwa li kwetu tilitha.Ishewe kommanda okwa umbu iikuti iyali uukitha  kuumbugantu naashika osha eta opo aakwiita ya tameke okuyola.Pethimbo oondjembo tadhi umbwa tse katwali nando tu uvite tuna engungumano oshoka shika osho oshikando shotango tatu uvu ondjembo yo AK-47 tayi inyenge.Nonando otundji otwa li twa sondjala tse twa vulwa otwa li twa nyanyukwa oshoka otwa taaguluka oongamba no inaatu monithwa oshiponga kaakwiita yomukolonyeki South Africa.Pethimbo ndyoka onda ndhindhilike ombepo yi li pombanda yomukumo ngoka gwali mokati kaakondjelimanguluko.

Pungame mwene onda li nda itaala kutya aakwiita mbaka oya li ya telekwa, onda li ndi itaala kutya mbaka kayeshi aantu ngashi tse. Epulo ndyoka lya li mungame oondika kutya uunake ngiika nangame wo tandi ka telekwa opo ndi kale ndina omukumo  oshowo omukwiitalela gwondhilo itaayi shunduka noshowo itaayi vulu okuyelekwa noyo mukwiita gulwe.Osha li wo pethimbo ndyoka kutya ngame onda itaale kutya kapena nando ompito yilwe kutya aakwiita mbaka otaya vulu okudhipagwa kOombulu, oshoka yo oya li yomuthika gwopombanda.

Sho twa tsikile olweendo lwetu tuuka muumbangalantu aakwashigwana yamwe oya tameke okuvulwa noku sa ondjala na oya li taya katuka nuudhigu. Aagundjuka yamwe oya ihatapo omolwa enota , ondjala nomvulwe naashika osha ulumike aakwiita opo ye ya pe omeya oshowo iikulya. Otwa thiki pomukunda gumwe mpoka twa mono omeya ga gwana opo omuntu kehe a kale a nwa.Osha li wo pomukunda nguka inaatu uva kutya oguni mpoka twapewa iikulya nonando mbika kaya li ya gwanena aantu ayehe, konyala aanona ayehe oya mono sha gwana okulya.

Konima uusiku wesiku ndyoka otwa li twa ithanwa tu ka gongale pehalandjandja. Kommanda okwe tu taamba moAngola a ti oyendji yomutse otaya ka ninga aakwiita yoPLAN omanga mboka aagundjuka natango otaya ka tumwa koosikola opo ya ka tsikile eilongo lyawo.Kommanda okwe tu lombwele wo kutya otatu ka pewa omeya okwiiyoga oshowo kutya aanamukunda mbaka oye tu tselele ongombe onkene natu vululukwe manga oshoka kapena ompito opo Oombulu dhi tu landulile mpaka moAngola.

Ihe nando ongaaka okwe tu kumagidha opo twaa ye miihwa otse atuke twaali naakwiita nenge niilyo yilwe yongundu yetu.Komanda konima yaashika okwa ka pula aakwiita ya imbe omaimbilo gemanguluko okupandula aakwiita aape mboka ya joina iita yekondjelomanguluko sho ya tokola okutaaguluka oongamba noku ya koAngola.Manga twa tegelela iikulya yipye aakwiita mboka ya li ya nyanyukwa oya kala nokutu nyanyudha nomaimbilo gekondjelomanguluko naashika osha koleke onkalo yetu unene tuu sho twa li twa loloka no twa sa ondjala. Aakwashigwana yamwe oya joina aakwiita moku imba omaimbilo gekondjelomanguluko.

Aakwiita yamwe oya hulamo iikutu yawo ngame onda hedha popepi nayo okutala ngele omalutu gawo oga yooloka ku getu unene tuu molweitaalo lyandje kutya mbaka okwa li ya telekwa.Aantu oyendji oya li ya ngungumana na oya li mombepo yenyanyu, unene tuu sho ya li ya itaala kutya otaya ka lundulukila  maakwiita yemanguluko mboka taya ka shuna kegumbo oku ka kondjitha omukolonyeki.

Konima yokulya uulalelo ngame onda li nda hwama  nonda li ndi uvite kutya ondi li popepi noku adha elalakano lyandje okuninga omukwiita omukondjelimanguluko.Potundi ontimulongo,kommanda okwetu lombwele tu ilongekidhe oku kotha, etu kumagidha kutya mboka yena iikumbatha naya kwathele yakwawo mboka yaanasha. Okwe tu lombwele kutya tse ngashingeyi otwa ninga oohailwa na otuna okutameka oku ithanathana ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here