Onzo yomeya gomevi mOhangwena iha yi longithwa natango

0
415

KuMaria Namupala

ONDANGWA – Onzo yomeya gokoshu yevi ndjoka ya monikile mOhangwena kaanawino yomeya gokohi mo2007 natangi inai longithwa.

Onzo ndjika okwa tilwe oyina omeya ogendji gendji ngoka omawanawa taga vulu okunuwa kaantu yoopelesenda 40 moshilongo opamwe niimuna yawo uule womimvo omathele 400.

Onzo ndjika oya li ya  monika ya taakana konyala oshitopolwa sha Hangwena na ohayi pewa omeya komilonga ndhoka hadhi tondoka okuza moAngola nokutilahi omeya gadho muumbangalantu woshilongo. Omeya ngaka ohaga yi kohi yevi hoka ga gongala uule womimvo omathele nomathele.

Otaku hokololwa kutya omeya ngaka omandjengwa nomatoye oge li konyala uule woometa okuza pomathele gaali sigo oometa dha konda pomathele gatatu oku ya mevi. Kombanda kashona ashike yevi lwopoometa ethele okuuka  mevi aanongononi mbaka oya ti opena omeya ngoka ga hamuka nenge ngoka gena oshimongwa nolundji ihaga opalele okulongithwa kaantu.

Aanongononi oya ti momushangwa gwawo ktya omeya ngaka ga monika moonzo dhokohi yevi mOhangwena otaga vulu okulongithwa koshigwana shoopelesenda omilongo ne.Shala okutya aantu konyala ye vule pomayovi gomathele gahetatu omilongo ne nantano nomathele gaali nomilongo ndatu yomaantu[845 230] oomiliona mbali [2 113 077]oshinkwanu yimwe mboka yeli moNamibia payalulo lyopashigwana lyomumvo 2011 oyo taya ka nwa omeya ngoka ngele oga tameke okutekwamo mevi.

Omunambelewa mUuminsteli wUunamapya Margaret Kalo okwali a koleke oshinima shika ,tati omeya ngano gopaushitwe ogali ga monika mo2007,no yena edhiladhilo opo ya opaleke ehala ndyoka go omeya ga vule ku kala taga longithwa kaantu yomoshitopolwa oshowo kiimuna mbyoka tayi si enota unene.

Kalo tati ehala ndino otali ka opalekwa mbala no tali ka kala lyapwa mo2017,po opo aantu taya vulu okulongitha omeya gatya ngaaka. Ta gwedhapo kutya omeya ngano ogali ga monikwa nenge giituswa kaakonakoni yUuministeli wUunamapya melongelokumwe nehangano lyoko German koshikondo shoNteseyo yevi noonzo dhopaushitwe[Geoscience and Natural resourses] omumvo 2007.

Omunambelewa nguka okwa indile aakwashigwana ya longithe omeya ngoka gelipo ngaashi oomboola manga taya opaleke mpoka pwa monika onzo ndjoka yomeya. Tati otaku tengenekwa kutya onzo ndjika ya monika yomeya otaga ka longithwa uule woomvula 400 komeho uuna ga tamekwa ku longithwa.

Molwa ompumbwe yomeya moNamibia no molwa omuloka tagu nyangwanyangwa nuumvo,omukwatakanithi gongundu yo DTA moshitopolwa shaHangwena Hidipo Hamata okwali a indile epangelo opo li endeleleke oku opaleka ehala ndika pwa monika omeya ngaka gopaushitwe opo ga vule oku longithwa mbala kaakwashigwa mboka taya mono iihuna molwa ompumbwe yomeya.

Hamata tai okuna omalimbililo molwa omvula ndjoka itaayi loko nawa no keshi kutya aantu niimuna otaya hupu ngiini nuumvo.

“Onkalo yompumbwe yomeya oshowo yoshikukuta oya kwata oombinga adhihe moshilongo,notwa pumbwa aanongononi ya kala taya tala mpoka aakwashigwana taya vulu ku mona uuhupilo yo ya mone wo omahala galwe mpoka tapu vulu ku monika omeya gopaushitwe go ga longithwe kwaamba yena ompumbwe yomeya komikunda dhawo,epangelo nali gandje iimaliwa opo omahala ga opalekwe ko ku monike woo oonzo dhilwe dhomeya, oshoka otuna uumbanda kutya molwa enota aantu oyendji moshilongo shetu otaye ki iyadha taya nu omeya gonyata yo taya ka ehama,” Hamata ta gwedhapo ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here