Seibeb oye enyakwa lyoXC Marathon Champion

0
215

WINDHOEK – Nando okwa taalelwa komashongo ogendji, omukayili gwombasikela omugundjuka, Costa Seibeb ota tsikile noku ulika kutya ye okwa tokola. Ehuliloshiwike lya ziko Seibeb okwa sindana po uudhano womanyakwa goku kayila oombasikela wedhina National Mountain –bike Championship. Mbuka owa li wa dhanenwa moWindhoek.

Seibeb okwa sindana muule woowili ndatu ominute omulongo 12 noosekonde 30, na okwa ulike ishewe kutya ye keshi katana ngele tashiya mokukayila ombasikela. Esindano ndika okwi itaala otali mu egululile oompito oombwanawa momaudhano. Omukayili gumwe gwokathanguthangu naye wo eli mondjila yokuhwepopeka oku kayila kwe, Xavier Papo okwe ya puutiyali shono ye a hingi ondapo yootundi ndatu ominute mbali nane noosekonde omilongo mbali nantano, ye

Heiko Redecker teya pehala etitatu sho a kayile uule wethimbo lyootundi  3:27:05..

Aakayili yombasikela ya kwashilipalekwa kehangano lyo , KIA Elite ,Martin Freyer na Michael Pretorius nayo oya ulike uunyakwa wawo shono ya kayile neitulemo mongundu yaa hingi ye li kohi yomimvo 23 shono yeya ya landulathana pehala lyotango netiyali

Mbaka oya li ya dheuka nawa unene tuu sho yaadhika opo ya zile kethigathano lyuufalata lyedhina Namibia national race.Freyer okwa li wo oshilyo shospana ndjoka  ya ka kuthile ombinga muudhano womanyakwa gokukayila oombasikela moAfrica,

Aakayili yalwe ya KIA Elite oya li  wo ye shi enditha nawa  ehuliloshiwike lyapiti. Marnus Verdoes okwe ya pehala etiheyali moshinano shookilometa omilongo heyali nantano omanga  Heinrich Kohne okwe ya pehala etimugoyi moshinano osho tuu shoka mokategoli  kooveterana muudhano. Brandon Plaatjes,ngoka opo a joina ospana ndjika okwe ya pehala etitatu mongundu yaakayili methigathanao lyoshinano shookilometa omilongo ndatu nantano.

Plaatjes okwa li wo oshilyo shospana ya Namibia ndjoka ya li ya kuthombinga  methigathano lyokukayila oombasikela lyomanyakwa gaAfrica.Okwa li gumwe gwaakayili yopombanda ya kalelapo Namibia nokwa li a ziko nombandi yoshikushu kuudhano mboka.

Michelle Vorster oye omukayili omukiintu eya pehala lyotango methigathano ndika, sho a mana uudhano wookilometa omilongo heyali nantano meni lyoowili ne okwa landulwa ku Irene Steyn na Genevieve Weber pehala etiyali netitatu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here