Boet ota ka imba mOpuwo Olyomakaya ndjika

0
251

EENHANA – Opuwo moshitopolwa shaKunene ota mu ka kala einyengo lyomusika yoludhi lwo dance-hall, hip-hop noshowo okwaito , pethimbo lyetalelopo lya Jonas Mungungu Paulus ngoka a tseyika nawa nedhina lyoku imba ongo Boet.

Omuhiki nguka okwa tegelelwa a ka imbe oongalo dhe pondunda yomanwino noshowo yoondya yedhina Arsenal Bar and Restaurant mOpuwo kohi yehangano lyoomusiki lya Certified Entertainment. Ota ka longa pamwe naatuliko yoongalo nenge ooDJ ngaashi DJ Ruh, DJ Tjimbete, DJ Sunset Oviritje na Kinzzo oshowo DJ Poppy Soldiers okutumbulapo ashike yamwe.

Boet okwa ti otaka longitha ompito ndjoka opo a imbe gamwe gomomaibilo ge ngoka geli moalubuma ye ndjoka ya tseyithilwe noku tulwa miilonga omumvo gwayi mu Juni.Oalbuma ndjika oyina oshipalanyolo nenge edhina hali ithanwa “ Unexpected Arrival’. Boet okwa pitithile nale oongalo kooyimwe ngaashi My Life , Onghalamwenyo, Hard Work  oshowo Lomo Loucino.

“Otandi ka kaIa mOpuwo okunyanyudha aaholi yoongalo dhandje. Onda galukile moshilando oshishona shika omolwa aayambidhidhi yandje mboka ye hole oongalo dhandje.Otandi ya uvanekele omusika ya dhengambanda. Petameko onda li nda longekidhwa oku ka imba mOpuwo mesiku lyemanguluko ndele ngashingeyi onda tokola oku etela aayambidhidhi yandje omusika kuyele oshoka onda ithanwa wo ndika imbe koVenduka.”

Boet okwa imba pamwe naahikingalo opo ta yeya ngaashi mboka yoo Satlam, Mbozza and Tulisan moongalo dhe, Hard Work naandjoka yedhina Lomo Loucion.

Okwa indile nokugalikana iikundaneki ya Namibia opo yi pe aahikingalo unene mboka opo taye ya moshimpungu shika ompito oku itseyitha okupitila miikundaneki, nuunene ishewe aahikingalo mboka haya zi moondoolopa ooshona.

“Otatu pandula iikundaneki New Era na Kundana mboka omathimbo gamwe haye tu tseyitha noku shanga omahokololo getu. Oshi li nawa oshoka ekalepo lyetu otali tseyika, molwashoka omusika oyo onzo yoshikwiila shetu shesiku kehe.”

Okwa ti iikundaneki yilwe ohayi gandja ashike matseyitho gaahikingalo mboka yena nale omadhina oyendji yomuyo ya kala moVenduka.

Boet okwa valwa mesiku eti 24 Januali 1993 moshitopolwa Ohangwena na okwa tameke ohokwe yomusiki tango sho a kala omundanisi pomanongelo oshowo piituthi yimwe mOshakati. Okudanisa huka okwo kwe mu kumike opo a ninge omuhikingalo. Okuna etegameno kutya monakuyiwa otaka ninga enyakwa okuhika oongalo dholudhi lwo dance-hall oshowo o hip-hop.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here