Helao Nafidi natango ina tunga omatala

0
290

OSHIKANGO – Aalandithi yiipindi mOshikango moshitopolwa shaHangwena oya ti natango oya kwatithwa emanya kelelo lyondoolopa yaHelao Nafidi ndyoka lye ya uvanekele okutunga  omatala gopondondo yili nawa omumvo gwayi.

Omvula yaziko elelo lyondoolopa olya li lya lombwele aakundaneki kutya lyo olina nale ehala lili nawa ye li nunina omatala naangoka ota ga tamekwa okutungwa mbala.

Omukuluntupitithi gwoHelao Nafidi, Inga Iipinge okwati ehala lyomatala olya longekidhwa nale lyapwa nongashingeyi okwa tegelelwa okutamekwa netungo.

Ashike aanangeshefa oyati oyakala ya tegelela ethimbo ele unene ihe kapuna nando omainyengo taga ulike kutya edhilaadhilo lyomatala otali ka tulwa miilonga.

Oya ti ngashingeyi oya tokola oku landithila pomalukalwa gawo opo ashike oongeshefa dhawo dhaashune pevi nonando molukanda ndoka omuna ekako olindji.

Gumwe gwomaanangesha mboka ya popi na Kundana, Andreas Sarumbu okwati oku haakala po komatala okwa eta enkundipalo moongeshefa oshoka iilandithomwa yawo mbyoka yoludhi lwiihulunde niikwamboga otayi ningi nayi komutenya .

“ Shika kashishi oshinawa nelelo lyondoolopa nali tale po nawa oshoka iilandithomwa yetu otwe yi konga nuudhigu ashike ngashingeyi otayi ningi nayi, tse otatu kambadhala ngaa ando okuza mo mepaandaanda kaa tu se ondjala ihe elelo lyondoolopa yetu itali tu tsakaneke ondjilakati,” ati ngaaka.

Sarumbu ngoka a popi neyambidhidho lyaanangeshefa ooyakwawo okwati elelo lyondoolopa nali kambadhale li endelelithe enenedhilaadhilo lyalyo lyokutunga omatala nokuli tula miilonga oshoka iipindi yawo otayi mono iihuna.

Yamwe wo mboka inaya hala okugandja omadhina gawo ku Kundana oyati elelyo lyondoolopa olya pumbwa woo okuninga onkambadhala oku tunga uundjugo momapandaanda oshoka ngashingeyi aantu otaya ikwathele miihwa moka mwanika oshiponga noonkondo adhihe.

Mboka nee yena uundjugo wawo yene pomahala gawo mpoka taya landithile nayo ngashingeyi otaya pula ondilo kwaamboka ya pumbwa ekwatho.

Aanangeshefa oya nyenyeta wo ishewe kutya kayena omeya molukanda ndoka na ohaya teke natango momagumbo ga yakwawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here