Okamati koomvula 8 ka sile moshikweyo

0
284

ONAMISHU – Okanona koomvula hetatu komomukunda Onamishu mOndonga, okasi eso lyombaadhilila sho ka gwile moshikweyo, kuyele oshiwike shika.

Matias Heita ngoka ali eli mondondo ontiyali posikola pOnamishu otaku hokololwa ali a ka nwetha iimuna na hekulu pomutenya goSoondaha.

Yinakulu yokanona haka Rosalia Festus ngoka a gandja ehokololo koshifo shika okwa ti,anuwa okanona haka nahekulu sho ya mana okunwetha oya yi ihe ando kegumbo, yinakulu eli komeho omanga ko keli konima.

“Mondjila yawo yokuya okwa kala anuwa okanona kee ka wete nokwa tokola owala aye kegumbo oshoka otati okanona ota ke ya owala ko kegumbo okeshiko nawa, komatango goSoondaha ndjoka sho twa mono kutya Matias ineya otwali twa kambadhala opo tu ka tale piikweyo noku pula puushiinda ashike inaka monikapo,” Festus tati.

Omaandaha sho ya lulilwa oyali ya tokola opo yaye kosikola kOnamishu hoka haku hiti okanona hoka pamwe ando taka dhumwa. Uunona wumwe wopomudhingoloko anuwa owali wa hokolola kutya oyali ya mona okanona ka londa piikweyo ashike inaya mona kutya oku uka peni.

“Sho twa mono kutya oonkambadhala adhihe dha hulile muunyengwi otwali twa kwathelwa kuunona wopuushiinda ongulonene yetiyali mbono wuna okathano tawu ende tawu thaaneke miikweyo,nowali anuwa wa mono moshikweyo shimwe mwafa oshinima shafa sha tumba,otwali twa gongala nomumati gwaayetu okwali a kambadhala aye moshikweyo moka atale kutya shoka sha tumba oshike nokonima okwali a zimo nokwa mono kutya Matias omo eli moshikweyo a gwilamo nokwa sa nale,” Yinakulu tati ngaaka.

Oyali ya ithana opolisi yaMuthiya ndjono yeya noya kuthamo omudhimba,omutekulu gwetu aadhika a hulitha nale ngaaka meso lyiipundjamene, oshoka oshikweyo shoka a hulithile oshile noonkondo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here