Okanona ka mitikwa kuhe “Ta shili ekunde omekunde shili…”

1
588

ONAMULUNGA – Okanona koomvula omulongo naheyali, komukunda Onamulunga popepi nOndangwa oka longelwa uushada komusaana ngono a hokana yina sho eka simbapaleke.

Oshinima shino otaku hokololwa shali sheya puuyelele kuyele oshiwike sha piti, sho yina yokanona haka ali anuwa a dhimbulula omaihumbato gokaana.

Okanona hano okali ka hokolola kutya he nguka okwali eya mondunda moka haka lala uusiku gwontumba, te ka pula anuwa ke mu longe okatikisa.

“Okwa kala a kuutumba poshipundi nani ngame nda pwile mo moomposi, onda ka haluka owala a lala kombanda yandje ta ningindje iipolopolo ye niikutu yandje okweyi hulamo nale,” okanona taka hokolola ngaaka.

Yinagona yokanona ngono a kala ha tonatele egumbo omanga mumwayina eli kepya koKing Kauluma okwa hokolola kutya okanona oka tameke taka limbilike ko otaka kotha owala anuwa olundji. Mumwameme okwali a ziko koKing Kauluma opo eye tse tu pulakene kutya oshike shi lipo. “Otwali twayi moonkundathana nokanona, nomolwaa omaihumbato gako taga limbilike otwali twa tokola tu ka fale koshipangelo ko ka talike no ku konakonwa ngele okena epunda. Omayamukulo ogali ga ulike kutya okanona hano okena epunda lina oomwedhi mbali,” yinagona ta ti ngaaka.

Anuwa oya kala ngaa taya pula okanona kutya epunda olyalye ashike ina ka popya nonande ka ka popya nale kutya epunda olyomusamane ngoka gwayina.

Aakwanezimo lyokanona haka kuyele oshiwike shika oyali ya holola okwaa uvite ombili  kwawo molwa oshinima shika. “Ngaashi otwa lulilwa no katushi kutya natu ningepo shike, otwa hala opo oveta yi tale oshinima shika, ye na ku longela okanona haka omuyonena kaa ha zemowe mondholongo oshoka okweka yonena onkalamwenyo yako ko okashona.

“Otwali tushi ando omusamane okuli po ngaa ta kwathele uunona manga yina eli kepya ashike nani ta shili ekunde omekunde shili, okwa teyapo omuti gwetu gwa adhika tagu ke tupa iiyimati iiwanawa monakuyiwa ashike ngaashingeyi katu nawe eyinekelo,” yinagona ta gwedha po.

Omufekelwa moshinima shika omulumentu omunamivo 45 lwaampoka, ngoka eli omukwashigwana gwaAngola noha longele uusekurity wo Tripple One mOndangwa. Omulumentu nguka okwa patululiwa oshipotha shomola CR 182/02/15 shekwatonkonga, no kuli konima yekumba ngaashingeyi.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here