Oikombo ihamano nongobe ya anwa kouvadi

0
312

ONGWEDIVA – Ovanafaalama novanaimuna koitukulwa yokombada yomufinda utilyana, ohava xupu moimuna nomoilikolwa yomomapya okupalula omaumbo.  Omunamido 74 Rauna womoNelombo, omukunda u li moshikandjohoololo shaHetayi moshitukulwa shaMusati ,Olomakaya la djako okwa kanifa oikombo yaye ihamano yomokati koufita waikwao i dule 30 ya andelwa koluvadi koshinyongo.

Ongobe ondema oya nhakulwa mokati kadikwao nhatu da li tadi li pokaluxwa, tai tokolwa omushila wa fudikwa medu nokufya pokafimbo.

Meenghundafana noshifo Kundana, Rauha Hiskia, okwa hokolola nghee odula yeemhawe didjuu ya pauka ya twila mumwe noushelu vadjuu va lambafana va li va tokeka eumbo shi dulife pouyelele weenhe detango.

Eeembadi da li dinene inadi kuma omunhu. Okwa hokolola kutya, moufita woikombo ya hangika inai pita, omwa kufwa oyo ya dengwa keembadi nokufya pokafimbo opo.

Mokuhokolola nonghumwe nenyeme koshifo Kundana, Hiskia okwa holola enyeme laye komudo woneudo wii kuye, ke na oipalwifa yokupalula ovaneumbo, oikombo nongobe oyapitulwa po kokashelu, oluteni loneudo ngaashi la kuma omapya aeshe naye ole mu kuma, paife a kufwa vali oimuna.

Okwa hokololwa kutya okwa kwafwa kovashiinda okuyuva oikombo nongobe, nova tukulilafana ombelela. Ota hokolola kutya ekanifo linene loimuna, oyo a li ha landifa okuwedakanifa nopenzela okupalula ovaneumbo vatano. Ota indile ovanamutimanghenda ve mu yambidide okupalula ovaneumbo laye.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here