Aamulondo ya talelepo egongalo lyokOmuhongo

0
216

OMUHONGO – Konima sho aakwanegongalo yegongalo Omulondo yali ya laleke omudiakoni gwawo ngono a kala ta yakula megongalo moka ,oya kala yena oondjuulukwe opo ya ka talelepo egongalo Omuhongo hono oko a langekwa.

Molwa iilonga iiwanawa mbyoka omudiakoni Maria Nakanyala a longela egongalo Omulondo, osoondaha ya piti oyali ya longekidha olweendo lwowina yo ya ka tale nkoka kuna omudiakoni gwawo noku kwashilipaleka  ngele osho ngaa a thikile  nkene yemu lalekele. Omudiakoni Maria Nakanyala okwali a langekwa megongalo Omuhongo opo a kale teli lele nokuli wilika oshoka kalina omusita.

Okwali a taambako oshilongatumo shika ye aka uvithe evangeli maantu mboka yeli pumbwa. “Oshali oshidhigu kungame petameko sho nda pewa oshilongatumo shika ndi  kale tandi wilike egongalo lyaMuhongo ashike ondahaluka ndi igilile naakwanegongalo mboka nda adhako oya yakula ndje nawa,nonda ka mona kutya nani elelongeleki olya tala nawa sho lya ulike ndje opo ndi kale omuwiliki megongalo ndika,” Nakanyala tati ngaaka.

Omudiakoni okwa holola kutya oyena omashongo ogendji ngono taga kandeke aakwanegongalo opo ya vule ku thika koohapu dhaKalunga kehe osoondaha,ta holola kutya oyendji ohaya ende iinano iile unene opo ya thike kongeleka nolundji ihaya holoka molwa oondjila ndhoka dheya ningila oonde.

“Shino osha pendutha omadhiladhilo getu opo tu kale tatu ende omagumbo nomagumbo tse tu andjakaneke elaka lyevaangeli kwaambo yeli pumbwa,ohandi ende tandi talelepo aakulupe,iilema oshowo mboka ihaaya vulu naamba yeli muuwehame yo ya kale woo yena ombili yokomwenyo ndjoka omushitwa kehe eyi pumbwa,” Nakanyala ta gwedhapo ngaaka.

Egongalo Omuhongo olyo onkelo yomagongalo geli moshitayingeleki shEpembe,notali ende tali koko nokuhuma nawa komeho.  Aamulondo oyali ya faalele elaka lyombili noyali ya nyanyukwa oku tala mpoka pwa langekwa omudiakoni gwawo ngoka a kala teya yakula uule woomvula odhindji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here