Ehumokomeho olya pumbiwa unene momikunda

0
265

ONDANGWA –  Konima sho oshilongo sha manguluka aaNamibia oyendji oya kala ya nyanyukwa oshoka oye wete kutya oya za muukoloni. Aakwashigwana oyendji oyena omayiyuvo ga yoolokathana noyendji oye wete kutya konima yoomvula 25 Namibia natango ina longapo sha shomupondo opo a hume komeho.

Salomo Indilandje Namupala gumwe gwomaagundjuka mbono ye wete kutya ehumokomeho olya pumbwa wo li ukithwe komikunda,opo aashitwa ayehe ya tyapule oshikuki shemanguluko. Shino okwali eshi popi komeho  yedhimbuluko lyomimvo 25 dhemanguluko lyaNamibia Olyomakaya ngaka.

Namupala okwati ita vulu okutumbula shoka ekondjelomanguluko lya eta pomukunda gwawo Uukete guli moshikandjohogololo Onayena. “Omukunda gwetu ogo gumwe guna aantu taya mono iihuna katuna omeya ga yela,aanona ohaya ende oondjila oonde ngele ta ya yi komanongelo nolundji ohaya thiki kwa toka,kakuna iipangelo nehumokomeho otali ende tali shongola,” Namupala tati.

“Otwa taalelwa keshongo enene ndyono twa pumbwa oskola yili popepi nomukunda Uukete oshowo Oniiwe yaNdapanda oshoka monena aanaskola yetu ohaya ende iinano iile taya ka konga enongelo , aanona yamwe ohayayi kosikola kOniigwena na yamwe ohayayi kIikelo nenge kwAambunda hono kwa hulila owala ondondo onti-7,” Ta gwedhapo ngaaka.

“Konyala omikunda ndhoka dha dhiingoloka putse opuna owala uupomba une (4),oshike ngele to tala omwaalu gwomagumbo otagu ihilile pomagumbo 700,nena emanguluko olili peni ngele aantu oyafa owala yeli muukoloni natango?ondiwete  epangelo lyetu lya pumbwa oku ningapo sha opo aantu yetu nayo yalye koshipambu shemanguluko,yo ya monewo iiyimati yalyo,olundji ohandi pula kutya ano uuwanawa wemanguluko opo ngaa tawu keya nenge aantu yetu otaya kala owala taya mono iihuna ngeyi,”Namupala ta popi ngaa.

Okwa holola woo kutya nonande yena omashongo ogendji ga taalela omikunda dhawo ota pandula iilonga yopate mbyoka yili metifa ngaashingeyi,ta indile iikondo yepangelo yi longele kumwe naakwashigwana yo ya humithe komeho oshilongo.

“Otandi indile opo tu tungilwe nenge okapangelo keli popepi tse oondjila dhetu dhi tetulwe,otuna woo edhiladhilo opo tu tunge osikola ndjoka yili popepi oshoka aakwashigwana yetu otaya hupu shokadhila,omahumokomeho oga pumbiwa miitopolwa ayihe otwa hala ngaa sho tatu ka adha kondjodhithaneko yo2030 ayihe oyili pomahala po kapuna omuNamibia ta kala ta lili oluhepo nenge ondjala,” Ta tsikileko. Ngaaka.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here