Nampower natango onkene ta gandja omakwatho koosikola

0
303

OSHITAYI – Ehangano lyoku andjakaneka olusheno moNamibia natango onkene tali gandja  omakwatho koosikola ndhoka dhina ompumbwe. Shino olyali lyeshi holola sho lya gandja omayambidhidho kudhimwe dhomoosikola dhili monooli yoshilongo.

Omaandaha goshiwike shike ehangano ndino olyali lya gandja otyeke yooN$242 633.66 koskola Iihenda opo ya longulule ondhalate yolugumbo lwoskola yawo. Omukuluntuskola poskola ndjika Iihenda Simasiku Simwanza okwati ondhalate yawo oyali yili monkalo ombwinayi,noyali ya tokola opo ya pule omakwatho komahangano gomoshilongo oshoka iiyemo mbyono yena moskola itayi gwanene okwoopaleka olugumbo lwawo.

“Otwali twa pula woo nehangano ndika opo li tu kwathele moshinima shika,olyali lya yamukula mbala komapulo getu tali unganeke esiku liye li gandje otyeke ndjika tse tu longithe nawa ondhalate yetu ndjoka yakala ya pumbwa esiloshimpwiyu,inashi kwata ethimbo opo Nampower a yamukule okwali eshi ningi muule wethimbo efupi,” Simwanza tati.

Osikola Iihenda oyili momudhingoloko gwOshitayi  noyina okuza pondondo onti-8 sigo onti-12 noyina aalongwa yeli 348 naalongi yeli 20 mwakwatelwa omukuluntuskola . Oya totwapo mo 1970 mewiliko lya tatekulu Sakeus Mbangula Iipinge

Pethimbo ta gandja otyeke ndjika komukuluntuskola omukalelipo gwehangano lyoNampower Lucia Hiveluah okwali a tseyitha kutya ehangano lyawo olya tala unene okugandja omakwatho nomayambidhidho koosikola ndhoka dhili mompumbwe,oyali ya yamukulapo dhimwe dhomoosikola ndhono dhali dheya hehele. Konyala ooskola ndhoka dha kwathelwa odhili miitopolwa ayihe ine (4) Oshikoto,Ohangwena,Omusati nOshana.

“Enenedhiladhilo lyetu otwa egamena unene koshikondo shelongo oshoka otwa hala opo omunaskola kehe a kale ena iikwathitholongo ya gwana,yo ya kale yena oonkalamwenyo dha yela,onkee otatu yatsu omukumo yi ilonge nuudhiginini yo ya kale aaleli yetu yokomongula,oshili oshiwanawa ngele aanaskola oshowo aalongi taya kala yeli mehala lya gamenwa nena noonkalamwenyo dhawo otadhi kala dha manguluka,no kapena ngoka ta vulu a hanagulepo iikwathitholongo yaanona moskola,”Hiveluah tati ngaaka.

Hiveluah okwali a yelithile aanaskola kutya oyena elago oshoka oyena ompito ombwaanawa okukala mosikola ,teya indile ya longithe ompito yongashingeyi yi itule melongo yo taya ekelehi yuuyuni kokule oshoka kayina mpoka tayi ya fala,naya tege ya mane elongo lyawo tango. Tati aanona yamwe inaya mona ompito yokuya koskola omolwa ompumbwe yoshimaliwa,oluhepo,iita oshowo okwaahena ontseyo yuuwanawa welongo.

Okwa uvaneke kutya ehangano lyoNamPower otali tsikile noku gandja omakwatho koshikondo shelongo ,yo aanona ya mone elongo lyongushu. Okwati otyeke ndjika oyo tayi longithwa ku opaleka olugumbo lwoskola oshowo okufuta aaniilonga mboka taya opaleke. Omutalelishikandjo shaLuno moka muna Iihenda Shikufinde Lucas pamwe naniilonga moshikondo shelongo mOshana, aavali oshowo iilyo yelelonongelo oyali ya holoka yo ya ninge oombangi mwaashika. Oyali ya nyanyukwa oku taambako oshimaliwa shika.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here