Omimvo omilongo 25 dheithikameno

0
247

Omukokolindjila gweithikameno lyAfrika gumwe omunene, Kwame Nkuruma, okwa popile  “kombinga yelunduluko mombepo tayi pepe moAfrika alihe’ a tile ishewe ethelemumvo eti-20 olyo ethimbo lyokuhulithapo uukoloni, ethimbo lyelunduluko ndyoka tali fala  memangululo lyAfrika alihe okuza mepangelo lyuukoloni oshowo mokuthipwa ombinzi kaahakani yiilongo yaashi yawo.

Ehuliloshiwike ndika Namibia otaka ninga sha shoka tashi koleke oohapu ndhoka dha popilwe omathimbo gapiti.Nena tse otu uvite uugumbo sho tatu yalula ootundi okuya mesiku lyongula 21 Maalitsa 2015 mesiku ndyoka tatu dhimbulukwa 21 Maalitsa 1990.Otatu ka tala kwaashoka twa longapo oshowo okuninga oonkambadhala dhoshili okulonga kwaashoka inaatu gwanithapo nawa notuli konima nasho.Oshoka emanguluko itali ti sha lyaana eithikameno pamahupilo.

Namibia, mepipi egundjuka lyomimvo omilongo  25 ota ka mona Oparliamende ompe tayi ganithilwa iilonga nena Etitano.Iilyo iipe yoParliamende otayi ka ganena iilonga nokuhogolola Omupopi megumbo lyOpashigwana oshowo omupeha gwe. Ndjika oyo Oparliamende ontihamano okuza Kemanguluko ya thikama miilyo  yimwe iipe opo ta yi yamo lwotango muyo.Omutumba gwahugunina gwoParliamende ontintano ogwa li ohela mEtine.

Ongula Olyomakaya otatu ka laleleka mombepo yombili  oshowo yuudemokoli omuperesidende omutiyali gwoshilongo, Hifikepunye Pohamba, ngoka oshikako she ngaashi shuuthwa kekotampango sha puko, na otatu ka taamba Omuperesidende omutitatu omuhogololwa Omundohotola Hage Geingob. Otashi kakala oshikando oshitiyali okuninga elunduluko pambili ndika lyomutse gwoshilongo ngaashi shuuthwa kekotampango lyoshilongo. Oshikando shotango otwa li twa laleke nombili nonuuntsa Omukokoli Peresidende na He yoshigwana Omundohotola Sam Nujoma noku taamba Pohamba ongo Omuperesidende Omutiyali gwo Republika.

Ishewe oshikando shika aaNamibia – aawiliki oshowo aantu yowala otaya kala oombangi dhe taambathano etitatu lyuuwiliki woshilongo pamukalo guudemokoli. Pethimbo olyo tuu ndika  otatu dhimbulukwa ondjila onde ya li ondhigu yekondjelomanguluko, nondando ndjoka ya futwa mombinzi, tse no itaatu shi dhimbwapo.

Oshikwawo omimvo 25 dhemanguluko itadhi taliko owala dha fa oompu.Namibia okwa adha oshindji methimbo ndyoka shoka oyendji ya li ya tala kutya oshinima oshidhigu oku adha. Otwe ku halela edhimbuluko lyemanguluko omimvo  25 lyu udha enyanyu Namibia!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here