Opuwo otayi kondolola nawa elongitho lyomeya

0
261

OPUWO-Omunambelewa omukuluntupitithi melelo lyondoolopa Opuwo  okwa ti elelo lyoshilando she olina ethaneko oku opaleka nawa ehala mpoka tapa tungwa omagumbo kohi yopolograma yomagumbo ogendji.

Ndhika Alphons Tjitombo, okwe dhi popi  omanga a li ta hokolola shoka elelo lyoshilando she lyaadhapo omanga Namibia inaaka dhimbulukwa omimvo 25 dhemanguluko Olyomakaya ndjika.

Okwa hokolola kutya konyala aantu omathele 900 mondoolopa ndjika oya tegelela okutungilwa omagumbo. Ihe eshongo ndyoka lilipo oondika kutya  ehala mpoka pwa thanekwa tapa ka tungwa omalukanda konyala geli omulongo, inali longekidhwa natango pamuthika gwondoolopa.

Ishewe ehala ndika ndyoka tali vulu okutungwa omagumbo omayovi gatatu ina li konakonwa nawa natango kaakonakoni yevi okutala omutungilo gwalyo.

Ondoolopa oya longa nawa moshinima shokuthaneka omahala omape mpoka tapa ka tungwa.

Okwa ti nando odoolopa oyi na oodola oomiliona 116 okutunga omagumbo mopolohalama yomagumbo ogendji , mbika itayi vulu okulongithwa natango oshoka ehala mpoka omagumbo gena okutungwa inali opalekwa nokutulwa omayakulo gopamuni , ngaashi , omeya, olusheno, noondjila.

Sigo oompaka aakalimo yomOpuwo ye li 900 oya tegelela okutungilwa omagumbo. Opwa hogololwa nale ehala ewanawa mpoka tapa ka tulwa omayakulo agehe gopandoolopa, nehala ndika otashi vulika li kale nomaahala gokutungwa gaadha pomayovi 3000.

Ihe pethimbo ndika opwa pumbiwa ashike omahala 1000 limwe ogo ga longekidhilwe okutungwa opo mboka ya pumbwa omagumbo ya vule  okuga mona mbala. Omathaneko nokulongekidha omahala ngaka ohaku pula oomwedhi 18 pamulandu.

Tjitombo okwa hokolola wo kutya euvathano ndyoka yo ya li ya ningi na Namwater olili pokuhulithwapo , oshoka elelo lye olye shipondola okushonopeka oongunga dhomeya ngoka hali landa okuza kuNamwater.

“Omakonakono getu oga ulike kutya omwa ningapo omalunduluko momuthika gwomiyalu dheni onkene otwa hala mu tonatele nokuwilika iilongitho nomeya geni ne yene,”.

Tjitombo okwa ti elelo lyondoolopa yawo olye shi pondola wo oku opaleka eyogopeko sho lya tulamo ominino dhomeya gonyata molukanda Otuzemba. “Otwa opaleka wo iilonga yoku kuthapo iiyagaya momalukanda inaaga yalulwa.,”Tjitombo a ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here