Peter Ondume yomomufitu Olugodhi lwotango

0
254

Pethimbo lyiiwike yahugunina ya August 1977 otwa li twa lombwelwa opo tu ye kokupatolola ngaashi shito. Otwa li twa thikama maakwiita ya tulwa mumwe kokutya mboka aape osho wo mboka aakulu. Kumwe otwa li omilongao 30 tatu komandwa ku Nauta.

Hailwa Nauta ngoka a li ta monika ena ontseyo miita,okwa li etu lombwele  omanga inaatu ya melundu tu ka patolole. Otwa tameke opatololi konyala lwopotundi 7h00, tuuka uuzilo mbangalantu.Konima yoku enda uule wookilo dhili 3 okuza pontanda yetu otwi itsu oshinkoti shoompadhi dhaakwiita ya UNITA.

Shika osha thiminike kommanda opo a gandje elombwelo kutya natu ende twa tegama.Opo mpoka onda ka mona kutya omadheulo ngoka twa pewa pethimbo lyoku dheulwa kutya kagali ga gwana.

Otwa tsikile ondjila yetu, nokonima kommanda okwa ti natu ende momikweyo dhili mbali.Otwa ka ndhindhilika kutya aakwiita ya UNITA oya li taya ndaadha ontanda yetu ta ye yi dhingoloka.

Otwa landula oompadhi dhaakwiita mboka konyala oshinano shookilometa ne sigo otwa thiki poluhwa lwa thita noonkondo. Mpaka opo pehala ndyoka UNITA  a li etu ningile oshilangela.Otwa li tatu ende tu li molweendo lwa tungapo oohoeke dhili ndatu sho nda uvu omutopo gwotango gwondjembo noshowo elombwelo opo tu holame. Pethimbo ndyoka aakwiita ooyakwetu oya tameke wo taya umbu nangame wo onda tameke tandi umbu.Omitopelo dhoondjembo odha li ominene kutya ngaaka omuntu ito uvu nando ooshoka tashi popiwa. Kommanda okwa gandja elombwelo kutya aakwiita naya uke komeho nangame wo onda uka komeho. Aakwiita ya Unita oye tu umbu ishewe, tse tatu ya yamukula . Konima yethimbo Kommanda okwa ka popya ishwe kutya natu uke komeho. Sho nda ende nduuka komeho onda mono omukwiita gwa Unita a lala pevi. Kandali ndishiwo ngele okwasa nenge okuna omwenyo onkene onda umbu ooholo iikando iyali naakwiita ooyakwetu oya tameke wo taya umbu.. Konima kommanda okwe tu lombwele opo tu hulithepo okuumba hoka.Opo ihe onda mono kutya nani omukwiita ngoka gwa Unita okwa sa.Omukwiita gumwe okwa kuthapo ondjembo ye. Okommanda yimwe yokangundu oya ti natu uke komeho nangame onda nyanya nduuka komeho tandi ende tandi ngenauka. Nando onda vulika kelombwelo ndyoka ngame onda li nda haluka okumona omudhimba gomukwiita gwa UNITA .

Otwa tsikile ishewe tatu ende okutaaguluka ehala lyolugodhi noku kuthapo ashihe shoka sha thigwapo komutondi. Onda mono sho oohailwa yakwetu taya toolapo iilongitho yomiita ngashi oompunda, omakatana, nootenda ooshona dhopakwiita, ndhoka dha thigwapo kaakondjithi yetu mboka ya fadhukapo.

Kommanda okwetu lombwele tu mwene manga okweenda tuuka komeho, nokwa ti natu ilongekidhe ongo twa tegelela okuumba okuiipopila komutondi. Konima yokathimbo ishewe okwetu lombwele ishewe opo tu shune pehala lyolugodhi nokuli tonatela nawa. Otwa shuna mehala moka ngaashi twa li twa ende sho twa  ponokele UNITA. Mokushuna kwetu onda li tandi galikana opo kaandi shune pehala mpoka pwali omudhimba gwomukwiita gwa Unita.Onda tokola opo ndi lundulule mpoka nda li tandi ende.Ihe nani hoka nda uka oko kwali kuna iihuna yi vule hoka ndali tandi henuka. Manga tandi ende ngaaka ondi itsu ishewe momudhimba gomukwiita gwa Unita. Pethimbo ndika omukwiita gumwe okwa indile ndje opo ndi mu kwathele okuhilila omudhimba ngoka pehala lili puuyelele. Onda li nda ningi ndafa inaandi mu uva, ye nokwa lombwele ndje ishewe newi lya nika onyati.

Oku inyengitha omudhimba huka okwa ehameke ndje. Onda li nda hendwa nayi okutala omutondi gwetu gumwe sho ta hilagulwa pwaana henda ye ta ziya ombinzi..Shika osho sha li oshikando shotango okumona aantu oyendji ya sa. Nonando okwa li nda lilithwa kwaashoka nda mono kapwali ngoka ta vulu okuhekeleka ndje. Aakwiita aakulu oya li owala yafa yaa uvitepo nando osha.Oya li owala taya yolo yo taya hili omakaya gawo nomazoro. Onkene ngame onda li ndi ipopile . Oshikwawo aakwiita ayehe mboka ya li aape molugodhi nayo oya li ya nika oluhodhi nuumbanda okutala aantu ya sa.Komwenyo ondi ipopile ndati nonando inandi dheulwa okudhipaga ngashingeyi ngame kandi shiwe omukwashigwana gwowala.Konima otwa ka ithanwa opo tu inyenge tuuka komuti gumwe moka mwali kommanda gwetu , sho twa thiki pomuti ngoka otwa adhapo aakwiita yane ya Unita  ya sa. Omanga kokule kashona okwa li gumwe gwomoohailwa yetu a sa nomukwawo eehamekwa.

Kommanda okwa gandja elombwelo opo omidhimba dhaaUnita dhi fikwepo. Otwa toolapo oondjembo ndatu  oshowo iikuti, nomangandjina gondjembo.

Pethimbo lyomwiha tse otwa thiki pokamba yetu twa humbata omudhimba gwahailwa yetu oshowo hailwa gwetu ngoka a li eehamekelwa moshiponokela.

Pontanda yetu inatu adha po omwiha oshoka aakwiita mboka ya li ya thigalapo otwe ya adha ye li komalwilo okukeelela iiponokela ya UNITA ngele oya ningwa.

Kommanda gwokamba okwe ya noku tu popitha ete tu pandula omolwa iilonga iiwanawa twa longa, ati yamwe yomutse itaya ka dheulwa ishewe oshoka oya ulike nale kutya otaya vulu okukondjitha omutondi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here