Po Kries eyokomeho otali endelele

0
245

GIBEON – Omukunda hagu ithanwa Kriess, gu li moshikandjohogololo  Gibeon otagu ka tseyika mbala momudhingoloko . Naashika ota shi pandulilwa epangelo lyaNamibia oshowo oonkambadhala dhaana ezimbuko dhaakalimo yomomukunda ngoka.Mbaka oya ningi oonkambadhala dhoku soshimpwiyu kutya ehala lyawo olya huma nawa komeho.

Kries ngoka eli konyala ookilometa 60 kuuzilo wa Malinda  oshilandopangelo sha Hardap omukunda ngoka gwiipyakidhila noku ya komeho gwa hala gu ninge konyala oshilando monakuyiwa.Kriess okwa li ofaalama yiipindi na mwene gwa yo okwa li oshilumbu ha ithanwa Adelbreght Kriess, onkene ndjika oye mu lukilwa.

Sho Kriess asi  epangelo lyuukoloni olya kuthako ofaalama ndjika okupitila mwaashoka hashi ithanwa ethaneko lya Odendaal omumvo 1979, oku yi lundululila mehala lyiikalekelelwa omuhoko gwaNama. Ethaneko lya Odendaal olya li lya thaneke kutya aaNamibia na ya topolwe pamihoko dhawo taya topolelwa mohala ngoka geya nuninwa.

Ethaneko lya Odendaal olya ziilila molopota yoKommissi yOmakonakono yepangelo lya South Africa kombinga ya South West Africa. Ndjika oha yi ithanwa Odendaal molwashoka oya li ya kwatelwa komeho komuwiliki nale gwo Provensie ya Transvaal omusamane Fox Odendaal, ngoka oye a li omunashipundi shokommissi ndjika onkene olopota ndjoka a shanga oya lukwa olopota ya Odendaal.

Onkene Kriess okwa ningi ehala lyiikalekelwa tali pangelwa shakankamekelwa kelandulathano lyokutopagula nokupangela opo aantu ya Namibia yaa hangane, ndele ha molwashoka epangelo lyokatongo lya South Africa ando lya li lina ko nasha neyokomeho lyomahala ngoka.

Konima yemanguluko epangelo naakalimo yopo Kriess oya hangana opo ya hwepopeke onkalamwenyo yoya vule okuhupa nawa.Epangelo olya igidha noku tseyitha kutya Kriess okwa ninga ehala lyokukala  omumvo 2004 na olya gandja oshimaliwa oku kwathela ehumokomeho lyehala ndyoka. Nena aakalimo yomo Kriess oya nyanyukwa omolwa eyokomeho ndyoka tali ningwa mehala lyawo.Oshinima shika osha koleke eitaalo lyawo kutya epangelo, oshoshili otali eta eyokomeho kaantu.

“Omalunduluko ogendji oga ningwa poKriess, natango oshindji shoka sha pumbiwa okuningwa oshi li melongekidho” osho omunashipundi gwOkommittee yomukunda ngoka a ti.Salomon Kooper oku na etegameno kutya Kriess otaka yelukapo mbala meni lyomimvo mbali tuuka noku ninga okalando mukunda molwashoka eyokomeho pomukunda nguka otali katuka neendelelo.

Etungo lyombelewa yomunambelewa ngoka ta wilike omukundalando nguka  olili poku manithwa. Etungo ndika otali tungwa kongushu yoodola omiliona yimwe.Iilonga yetungo lyOkapangelo okashona  noshinyanga shoshigwana nayo oyili po ku tamekwa.Iilonga okutulamo omunino gwomeya oya tameka nale. Epangelo olya tulapo omwaalu gwoshimaliwa shoodola omiliona yimwe netata okutunga okapangelo oshowo oshinyanga shiigongi yoshigwana.Aakalimo oyendji yomoKriess konyala yeli lwopomathele ga 600 ohaya longo moofaalama dhopuushiinda ongo aaniilonga yomoofaalama nenge yamwe aanafaalama taya munu iikombo noonzi.Nonando okumuna oongombe inaku simana naanaa pomukunda nguka aanafaalama yamwe ohaya munu oongombe dhomwaalu omushona.

Pahapu dha Jeremias Gregory van Neel kansela gwoshikandjohogololo sha  Gibeon , Kriess olya li ehala lya ethiwa omanga oshilongo inaashi manguluka.Okwa pandula epangelo sho lya soshimpwiyu kutya omayakulo oga thikithwa popepi naantu oshowo sho lyeeta ehumokomeho lya pumbiwa poKriess.

“Aantu yetu oha ya yi koGibeon nenge koMariental oku ka konga omayakulo guunamiti , ihe shika otashi ka hulapo mbala uuna okapangelo kapu okutungwa moshitine shotango shomumvo tuuka” osho a ti.

Momumvo 2013 omukunda nguka ogwa pelwe opoloyeka yokumuna oohi, ndjoka natango inaa yi manithwa, yo ndjika oya gandja oompito dhiilonga kaaniilonga yeli omilongo 26. Iilonga yokutunga oshowo yokutulako olugumbo oya pwa nombala omeya otaga ka pombelwa modama opo konima otaku tamekwa nokutula mo oohi momeya.

Van Neel okwa ti opena omathaneko okuetapo ehala lyoku gamena uushitwe oshowo omahala goku kala popepi nofaalama ndjika yoku muna oohi oku etapo oshimaliwa shoka tashi longithwa okufutila oopoloyeka dheyokomeho dhilwe omolwa uuwanawa waantu yomoKriess..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here