Tu kondjitheni ku yambulapo oonkalamwenyo dhetu yene

0
250

ONYAANYA – Stefanus Kandjulu okuli omunyasha goomvula dhopokati nokuli omukalimo gomoshikandjohtogololo Onyaanya mOshikoto. Kandjulu okwa totapo oproyeka ye mono ha hogo nokunduluka iikwapilangi.

Kandjulu okwa hokolola kutya okwa hulila ashike mondondo onti-10 ashike sho a mono kutya onkalo otayi nyengathana okwali a tokola opo aye koskola yuungomba ye a tale kutya ota ziko nashike.

“Ondali nda tameke osikola yuungomba ko Saara Kuugongelwa Amadhila Vocational Training yili kOutapi hono nda kala tandi ilongele okuhonga iipilangi,shino ondali ndeshi ningi sho nda mono kutya nani ondina uunongo wokunduluka noku etapo iinima mbyono ya longwa miipilangi ngame ndi gwedhepo pontseyo yandje ndyoka ndina nale,” tati ngaaka.

Konima sho a mana osikola ye okwa kala ngaa ha longo uulonga ,ye anuwa ta kwathe;le ngaa momahangano nga haga longo niipilangi ye a humithe komeho ontseyo ye ndjoka ena. Okwali a tokola opo a totepo opoloyeka ye ndjono tayi mu etelesha mondjato ye a vule okuhumithakomeho onkalamwenyo ye.

“ Ngame mwene ondi itaala moshinima shiya kutya ondina ku kondja ngaashi tandi vulu opo ndi adhe esindano,inandi hala ku kala tandi kutha iinima yaantu nenge tandi hehela iimaliwa momalukanda omanga nda pewa omagano gokulonga noonyala dhandje,onda tokola ndi longithe uunongo wandje ngame ndi kale omuntu ndina elalakano monkalamwenyo,” Kandjulu ta gwedhapo ngaaka.

Okwa totapo opoloyeka ye ndjono yili momudhingoloko gwaNyaanya,hayi ithanwa Tonata Joinery and welding mono ha hongo iipililangi ye ta longo oosikopa,iipundi,iitaafula oshowo kehe shoka tashi vulu ku longwa niipilangi. Okuna aaniilonga yeli yane nokwati okuna ehalo opo a gandje iilonga kaagundjuka mbono yaana iilonga, ye a kandulepo omukundu gwokwaana iilonga mokati kaagundjuka nokuhumithakomeho eliko lyoshilongo.

Kandjulu okwa kumagidha aagundjuka ya longe nuudhiginini yo ya yambulepo oonkalamwenyo dhawo,teya kunkilile woo ya longithe uunongo mboka yena kumwe nontseyo. “Inatu kala owala twa tegelela epangelo olyo li etepo oonkatu dhiilonga ,omanga tuna oonkondo natu kambadhaleni mpoka tatu vulu tse tu ningeposha moonkalamwenyo dhetu tse tu adhe omalalakano noondjodhi dhetu,” ta tsikileko ngaaka.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here