Oshikunino she ya etele eteyo lyakola

0
261

EENGODI – Konyala kehe omuNamibia ota kambadhala opo a konge shomondjato ye a vule ku hupa pethimbo ndika lyoshikukuta nomvula tayi kanda omapunya. Yamwe taya ilongele ku yoyene ,yo yamwe taya kongo iilonga opo yi ikwathele yoyene.

Aakalimo yamwe yomomukunda Onamishu moshikandjohogololo Eengodi, oya totapo oshikunino shawo,shono hashi ithanwa Omwene Tuuda. Omunashipundi gwoshikunino shino, Lusia Paulus okwa kuthileko Kundana kutya oyali ya tula uukuni kumwe opo ya totepo oshikunino shawo mo2008 mono aanamukunda yali yeshi nyanyukilwa.

“Omadhiladhilo ogali gatsu kumwe no twe shi thikitha mu kansela gwetu ngono naye ali eshi taambako,aluhe etameko ohali kala edhigu ashike inatu sa nande uunye otwa longo nuupenda nonande twa li twa tameke otundji yakwetu yamwe oye ende taya gumo shino inashi tu shunitha monima otwa pula owala komeho naamba tatu longo nayo nawa,Paulus tati.

Okwati moshikunino shawo ohaya kunumo iiyimati oshowo omiti dhomaludhi ogendji. Otamu adhika ngaashi omatama,oomboga ,uunawamundesha,iikapa,omamengo,oonyanga,spinach,omakwaava,omikwiyu nayilwe oyindjiyindji. Konyala moshikunino otamu adhika iiyimati niikwamboga mbyoka hayi vulu oku tekelwa yo yi koke nawa.

Oya holola kutya ohaya tekele iimeno yawo konyala kehe esiku noyi imanga muukumwe oku kondjitha onkalo yokwaana iilonga,nokukuthapo oluhepo. Taya ti otaya longo ngaashi taya vulu manga yena oonkondo.  Oyu uvite uugumbo molwa oshikunino shawo oshoka ohashi yape aluhe eteyo lya kola no haya likolamo oshindji.

Iilikolomwa yawo ohaye yi landithapo noya totapo okambo kawo hono oko haya pungula  okashona kawo uuna ya kandulapo dhimwe dhomoompumbwe dhawo. Konima yeteyo aluhe ohaya opaleke oshikunino shawo yo taya simaneke oku tekela iimeno mbyoka,yo yi kale ya talalelwa nawa.

Oshikunino osha thikamapo mookomitee Lusia Paulus omunashipundi,nomupeha Petrus Kashimbonde,Amushanga Albertina Amunyela na Frieda Johannes,aapunguli Lydia Vashinda na Selma Joseph oshowo aagandjimayele,oyo ya kalekapo oshikunino shika opo shi ende mondjila yu uka.

Taya pandula oshikunino shokOkashana sho yali ye yape omakwatho ga yimwe yomiilongitho mbyoka haya longitha ngaashingeyo okutekela noku opaleka ehala lyawo li kale lya yela. Oya mona woo omadheulo nkene yena ku kalekapo iimeno yawo nonkene yena ku kuthamo uupuka uuna wa adha iimeno yawo.Aalongi moshikunino shino oyati oya hala ya humithe komeho oshikunino shawo sho shi kale pamuthika omwaanawa,oyena elalakano opo ya tulithepo olusheno,noku konga embakumbaku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here