Ya lulilwa kesimbapalo lyaanasikola

1
237

ONGWEDIVA-Ontoko Combined School oyi na omaipulo omanene kombinga yesimbapalo lyaalongwa yaakadhona penongelo mpoka. Ewiliko lyenongelo ndika olya ti onkalo ndjika otashi vulika yi gume nayi eilongo nawa lyaalongwa mbaka nenge lyosikola ndjika.

Sigo oompaka ewiliko noonzo posikola ndjika odha ti aanona yaakadhona yeli omugoyi oyena omategelelo okuyeleka naanona omugoyi mboka ya li ya simbapala posikola ndjoka omumvo aguhe gwayi.Aanona mbaka oyendji yeli moongundu dhopevi natango okwa tegelelwa tashi vulika ya ka ethepo ootundi konima yokupulumutha.

Enongelo Ontoko otali adhika konyala ookilometa mbali kuumbugantu wEpalela moshitopolwa Omusati muumbangalantu wa Namibia.Oyi li wo konyala oshinano shookilometa omilongo 40 muuninginino wOutapi oshilando pangelo shOmusati.

Aalongwa mboka haya sikola penongelo ndika oya za miigwana yaantu mboka ya mona iihuna nenge natango yeli konima yesiga yaashi uuyenye womulilo, mbaka ongaashi,OvahimbaOvahumbiOvazembaOvandongona, nOvangambwe.

Omugamenipopili nakuume kenongelo ndika omusamane Niilo Taapopi,ngoka a li nale omunambelewa omukuluntupitithi melelo lyOshilandopangelo.

Omukuluntusikola okwa koleke eshongo lyuunona uushona tawu ningi omapunda ndele okwa tindi okugwedha po sha kombinga yaashika.

Ndele nee oonzo dhi shi oku inekelwa odha hokolola kutya odhina na omalimbililo nomaipulo kombinga yiilonga yaanasikola unene tuu aanona yaa kadhona mboka ngashingeyi yiihumbata. “Omumvo gwa yi aguke aakadhona omugoyi oya li ya thigipo osikola omolwa okuninga omapunda, ihe nuumvo meni ashike lyoomwedhi ndatu dhotango dhomumvo aanona omugoyi oyena omategelelo.”osho onzo ya popi.

Oshikwawo onzo ndjika oya hokolola kutya omategelelo mokati kaanasikola hago ageke eshongo ndyoka osikola ndjika ya taalela ndele, nomafufu omale komitse dhaalongwa yaakadhona nago oga ninga oshimbinde meilongo lyawo. Onkene ewiliko lyenongelo ndika olya tokola opo li tulepo etokolo epe lyokukulula omafufu gaanasikola lyati mokuninga ngaaka aanasikola otaya kala nethimbo oku tala iilongwa yawo pehala lyokuninga nawa omafufu gawo.

Onzo oya ti sigo oompaka etokolo ndika olya ziminwa kaalongwa yeli oopelesenda 90 mboka ya pitika opo omafufu gawo gokomutse ga tetweko.

“Oyendji yomaalongwa mboka aasimba ngashingeyi oye na nale uunona kokutya omategelelo ngoka yena ngashingeyi ogo omatiyali, yamwe ooyina yaanona yaali naambaka oye li natango ashike moondondo dhopevi lela ngaashi ondondo ontine nontihamano” osho onzo yishi oku inekelwa ya popi.

Oya hokolola kutya omukuluntusikola okwa gongalele naakuluntu yaanona mbaka oku ya tseyithila kombinga yetokolo lyokukululako omafufu gaanona komitse.

Omukuluntusikola okwa koleke wo oshinima shika ndele okwa tsikile okutinda okushi ndjandjukununa. Kakele kokutya oku uvithwa nayi konkalo yaanona taya ningi unene omategelelo.

“Omukuluntu sikola okwa tula etokolo ndyoka lyokukulula aanona pombapila onkene sigo oompaka aanona ashike yatano yomaanona 792 oyo ya tindi okukululwa omolwa omithigululwakalo,’ osho onzo yimwe ya hokolola ishewe.

Elalakano lyokukulula aanona oku ya pa ompito opo ya thike kenongelo kuyele, oshoka oyendji yomuyo ohaya thiki kwatoka kosikola molwashoka otaya opaleke noku kamula nawa omitse dhawo. “Yamwe yomaalongwa ohaya thiki kosikola potundi ontimulongo yongula, onkalo ndjika kayi nawa, onkene otandi dhiladhila kutya ndjika otayi ka opala ngele aanasikola mbaka oya kululwa.”osho onzo ya hokolola.

Oonzo odha ti omuthika gwepito lyaanona posikola ndjoka mongundu ontimulongo ogwo ooperesenda 63,3 , ihe ewiliko lyenongelo ndika olya tegelela nguka gu uuke pombanda nuumvo.

1 COMMENT

  1. Uunona owa pumbwa ootundi dhakwata miiti duo life skills. Yo taa pumbwa woo aahungimwenyo Gaza kiikandjo ya yooloka ya pipye nayo kombinga yuuwinayi womapumba omanga aashona yeli methimbo lyeyi Kongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here