Omutengenekwathaneko otagu nyanyudha aakulupe

0
271

KuDesie Heita

WINDHOEK – Aakulupe yamwe oya igidha omanga oyakwawo oya hakele omake okupandula egwedhelo miipewahenda yawo nooN$400,lyo ndika otali fala omwaalu ngoka tagu kala tagu kwatwa kaakokele sigo opooN $1,000 okuza omwedhi nguka. Momutengenekothaneko ngoka Ominista Yiimaliwa , Calle Schlettwein a tula poshitaafula ogwa ulike kutya aakulupe otaya ka mona egwedhelo lyooN$100 omumvo 2016 oshowo oodola ishewe N$100 mo2017, naashika otashi eta omwaalu gwopenzela gu thikame pooN$1,200 komwedhi.

“Shika otashi tula aakulupe yetu kombanda yongamba yoluhepo yopashigwana, ndjoka ya tengenekwa yili pooN$530.00 komwedhi kehe nuumvo ishewe omuthika gwoshimaliwa shika otagu ihilile mwaangoka gwa South Africa gwooR1,410.00 komwedhi,”osho Schlettwein a ti.

Omuperesidende Hage Geingob, ngoka a longo ashike omasiku omulongo mombelewa onene , okwa li a tseyitha kuyele oshinima shika pethimbo a popitha Okabinete ootundi dhimwe dhimwe komeho ge tulo poshitaafula lyomutengenekwa mwaalu gwiimaliwa a ti ‘ “Enwethemo lyopamaiyuvo ndyoka egwedhelo ndika tali pe aakulupe inali monikako lyafa lyaana oshilonga”.

Aanapenzela oya ti etseyitho lye gwedhelo ndika  lyiimaliwa yawo  nooperesenda omi40% okuza poo N$600 oku ya kooN$1 000 olyo eyambeko lya Kalunga”.

Momwaalu gwoodola oobiliona 67,08 ndhoka dha tengenekelwa okulongithwa omumvo gwembo lyiimaliwa nguka, oodola oobiliona 23,39 otadhi longithwa moshitopolwa shonkalathano.

Schlettwein okwa ti omutengenekwathaneko oguna “ethiko pamwe’ ogwa gama koohepele, ogwa gama kekoko lyomahupilo oshowo ogwa gama konkalathano.

Omutengenekothaneko otagu odheke oompumbwe dha Namibia mekoko lyolela lyokuguma omahupilo, okusiloshimpwiyu oompumbwe  ndhoka dhomeendelelo no dha lundalala, omanga wo tagu yamukula kenenepalo lyomwaalu gwaaniilonga mepangelo nondando ndjoka hayi futwa aanepangelo, pethimbo olyo tuu ndika omutengenekothaneko otagu  ngambeke elongitho lyoshimaliwa meni lyoongamba ndhoka dhiitulilwapo okushonopeka oongunga oshowo elongitho lya pitilila lyoshimaliwa mepangelo.

Omumvo nguka otagu mono wo oshiketha shiiniwe sho tashi hawaleke omakwashilipaleko gongushu yoodola oobiliona odhindji ga pewa omahangano ga yama kepangelo [SOE] opo ngaka ga vule okuka hehela iimaliwa koombaanga na palwe mpoka tapa vulu oku indilwa opo ga futile iilonga ngaashi yokutunga omagumbo ogendji, okutunga omalutenda , okuyambulapo egandjo lyolusheno niikwankondo yilwe oshowo okutunga oondjila. Oshikwawo okwa tengenekwa kutya omwaalu ngoka gwi  itulilwa okufuta oongunga otagu yi pombanda nondjele yoopelesenda 8,7 uule womimvo ndatu  tadhi landula.Epangelo  ohali gandja eyambidhidho komahangano gepangelo okufutila oopoloyeka shiikwatelela komiyalu momambo giiniwe yomahangano ngoka.

Schlettwein okwa ti ashihe shika otashi ningwa nelalakano oku palamena omashongo momutungilo gwomahupilo , ngoka ga guma ekoko ndyoka tashi vulika li ningwe momahupilo goshilongo, oku egulula oompito dhiilonga oku etapo uyamba neliko okuhwepopeka onkalonawa yaaNamibia momukalo gwaana ondjoolola  oshowo ngoka tagu tsikile gwaana ehunyamo”.

Nongiika oyendji oya tegelela kutya omwaalu omunene ngoka gwa pewa  oshitopolwa shonkalathano otagu mono nkene Iilonga yaagundjuka yopashigwana  ta yi taamba oomiliona dhoo N$303.81 uule womimvo ndatu tadhi landula, okunkondopeka  iinyangadhalwa yaagundjuka.Oshitopolwa shUundjolowele osha pewa oobiliona dhooN$6,49 nuumvo  aguke  okunenepeka oshowo okuhwepopeka egandjo lyomayakulo gongushu gopaunamiti.

Uuministeli Welongo lyOpetameko, Uunkulungu nOohedhi oonkulu  owa pewa oshipambu oshinene shomutengenekwa mwaalu , sha pewa oobiliona dhoo N$11,32 omanga Uuminsiteli wElongo lyOpombanda , Omadheulo nOkuetapo iinima iipe owa pewa oobilliona dhoo N$4 okufala komeho elongo ndika.

Etungo lyomagumbo ogendji gendji olya pewa oobiliona dhooN$1.25 uule woomvula ndatu  tadhi landula, kwaashika epangelo olya gandja wo ekwashilipaleko lyongushu yoobilliona dhooN$2 ku NHE ehangano lyOpashigwana lyokutunga Omagumbo opo li vule okuhehela iimaliwa yomwaalu ngoka okuza komahangano giimaliwa li vule okutunga omagumbo ngoka ogendji.

Iimaliwa yilwe mbyoka ya gwedhwapo tayi longithwa okuhololapo iiyalo omwa kwatelwa oobiliona dhooN$3.27 uule womimvo ndatu okutunga oondjila kwa gwedhwa oobiliona ooN$1.7 ndhoka Road Fund Administration ta ka konga yemwene moonzo dhe.Oshiketha shIimaliwa osha gandja wo oodola oomiliona N$945.84 koopoloyeka dholutenda.Oodola oobiliona N$7.75 odha nuninwa iilonga yuunamapya unene tuu iilonga yoku longa iikulya ya gwana  moopoloyeka dhokutekela komilonga ndhoka ihaadhi pwine kuumbangalantu oshowo uumbugantu woshilongo.

“Omutengenekothaneko gwa gama oohepele, gwa gama kekoko momahupilo, guna egandjo lyiimaliwa ya gandjelwa owina ya odheka iinyangadhalwa  oku etapo ekoko momahupilo, okuetapo oompito dhiilonga, okuyelekapo oluhepo uule wethimbo,’ osho Schlettwein a fatulula kombinga yomutengenekwathaneko.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here