Peter ondume yomumufitu Onkalamwneyo moKassinga

0
259

Oohailwa yamwe pamwe nangame otwa li twa tulwa pehala hali ithanwa Iladaponde oshitayi sha Kassinga sha gama kuumbangalantu mooha dhondjila ya Samutete-Zamba.
Mpoka tse otwa li twa edhililwa noku langekwa momagumbo goofaalama dhaaPutu ga kulupa noga yonaguka.
Ngaka oga li gena omakende gatatuka oshowo omiyelo dha tekauka.Mesiku etiyali okukala mokamba ndjoka yamwe yomutse otwa li twa indilwa opo tu gandje oondjembo dhetu opo dhi ka pungulwe.
Otwa li twa lombwelwa kutya kasha li sha pumbiwa oku kala noondjembo, molwashoka otwa li twa tegelela okufalwa kehala inaali tumbulwa hoka twali tatu ka dheulilwa uukwiita pambelewa omanga inaatu ka galukila kehala lyolugodhi.Otwa li ishewe twa lombwelwa noku kwashilipalekwa kutya oondjembo otatu kedhi pewa ngele onkalo yegameno momudhingoloko gwokamba oya nayipala, nenge uuna ndoka twali twa tumwa molweendo lwopambelewa pondje.
Onda kala mokamba yoontauki yaKassinga sigo esiku etitatu lya Mai 1978.
Onda thigipo Kassinga esiku limwe komeho goshiponokela shoka shaningilwa okamba ndjoka kepangelo lyokatongo nolyuukwamuhoko lya South Africa mesiku 4 Mai 1978.
Pethimbo lyokukala moKassinga onda li handi longo shaashoka ndapewa ndi longe nenge nda yi pamwe naamboka ya ka tyaya iikuni oshowo mboka ya kamwa omwiidhi gwokukumba onda li wo oshitopolwa shokutonatela omudhingoloko gwokamba pondje yayo.
Otwa li wo hatu idheula nondhelela omikalo dhiita yoguerrilla, hatu opaleke nokuyeleka oondjembo noshowo okulongwa elongo lyokutseya omatompelo kutya omolwashike tuli monkalo ndjoka twali na otatu lalakanene shike.
Kapena esiku lya pitipo twaana shoka tatu longo mokamba.
Esiku kehe olya li na oshinakugwanithwa shalyo, shila ongele pamwe omuntu wa li to ehama nenge waa uvite nawa.
Onkalo mokamba oya li yina uukwatya wiikulya iinaa yi gwana , molwashoka ethimbo ndika olya li ndyoka lyoontauki odhindji tadhi zi moNamibia okuya dhi joine Swapo.
Shika osha fala mompumbwe onene yiikulya, noshikwawo, Swapo okwa li ashike iikwatelela pethimbo ndyoka momakwatho gaasihenda okuza miigwana yomuuyuni oshowo momahangano gopauyuni, onkene omathimbo nomathimbio ehangano olya kala mompumbwe yiikulya oshowo yiipumbiwa yilwe okuyambidhidha omwaalu gwaantu oyendji mboka ya mbombolokele koAngola.
Uusila wepungu nomakunde oyo ayike iikulya ya li ya ha nenge yali po oyindji, omanga onyama, omongwa iihape oshowo iitoye nima yilwe oya li aluhe yapumba noonkondo. Ishewe uuna mbika ya holokapo, haaluhe yali ya gwanena aantu ayehe mboka ya li mokamba moka.Iipumbiwa iikwawo mbyoka yali ya pumba nenge nee uuna ndoka ye yapo kaya li ha yi gwanene oyo iikumbatha,, iitaafula, iipundi, uuyaha, uukopi, iikutu, oothewa, nomagadhi govaseline.
Oyendji yaakalimo yomokamba oya li ya talako iinima mbika ongo iinima yuuyamba.
Ngame pehala lyandje onda li ndi uvite nda kengelelwa kukommanda gwokamba ngoka a tindile ndje opo ndi shune kOshitumba hoka kwa li kuna onyama noshithima sha gwanena kehe gumwe. Oshinima shasimana moKassinga ooshoka kutya elandulathano olyali li na okusimanekwa noku kalekwapo.
Oombete otse yene twa pangele okuza miiti, omanga omatalashe otwe ga ningi momwiidhi nomomanenge.
Omwedhi Maalitsa na Apilili 1978 odha li oomwedhi dhondjala mokamba.
Aantu oyendji mboka opo ya adhika ya thiki okuza koNamibia oya li ya kambadhala okufadhukapo molwa ashike ondjala. Aakwiita oyendji mbaka ya li ya kambadhala okufadhukapo oya ka ninga aakwiita ihaaya tilasha metanga lyokakulumbwati o PLAN.
Ethimbo ndika olya kala woo ndyoka lyoondhila dhokundaadha dha South Africa dha kala noku tuka kombanda yoKassinga.
Naashika osha thiminike aantu oyendji ya thigepo okamba ndjoka.
Noyendji oya ka galuka ashike konima sho onkalo yegameno ya tipo hwepo.
Konima yokutegelela tu falwe kokamba yokudheulilwa iita ya Tobias Hainyeko ngaashi twali twa uvanekelwa kuyele, otwa li twa falwa hoka ongula yesiku eti-3 Mai 1978.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here