Oiponga yomatuwa ya tana pefimbo lopaasa neudo

0
298

ONGWEDIVA – Oiponga yomatuwa oya tana neudo popaasa, pandjovo domunambelewa woMotorVehicle Accident Fund Lineekela Shipindo.

Pakuyeleka oiponga meendjila pefimbo loPaasa ,2014 oya li 25%, moshilongo ashishe omwafya ovanhu 3. Omanga moPaasa 2015 oiponga oya fika 85% oya twaale ovanhu 20.Mokati kovafi omwakwatelwa ovalumenhu 18 novakainhu vavali.

Ouyelele wombelewa yoMVA Fund owa yelifa kutya ovanhu 113 ovamonena oiponga moitauwa moshilongo, noshitukulwa shaKhomas oshi li komesho moiponga 27%, Erongo 20%.O MVA Fund ta itwikile noku yelifa omivalu domatuwa 89 a kwatelwa moiponga, 48 omuwo omatuwa manini, ofimbo 35 eebakie. Ta yelifa omivalu yoiponga yomatuwa moitukulwa yayooloka; Khomas 18, Erongo 13, Oshikoto iheyali, Otjozondjupai heyali, Omusati itano, Ohangwena itano, Oshana ine, Hardap ivali, Zambezi ivali, Kavango ivali nOmaheke ivali.

Omunambelewa woMVA Fund okwa yelifa kutya oiponga ya Tameka Etine oililepo 24% noyEtitano oililepo 24%. Omatuwa opaumwene a kwatelwa moiponga okulilepo 76, ofimbo omatuwa oyeendifo yokututa ovanhu yakwatelwa moiponga mexuliloshivike i lilepo 8%.

Shipindo ta wedapo kutya, oiponga oya etifwa koinima yayooloka ngaashi ovaendi kolupandi ihava tale manga inava tauluka ondjila, onhapo yaptilila, okuhatalao madidiliko omeendjila, okushinga wakolwa, omatuwa ehena ongushu yokweenda koshitauwa ilo inaa talika ngee okuna oupyakadi, ovashingi tava koyelele omatuwa peenhele da puka, ilo okushinga nefiyafano. Ta kumaida ovanaimuna unene meefaalama domalandifilo vafye oshisho ngee oimuna yavo tai ya kulya komukunghulo woshitauwa i kale mefiloshisho lovafita kuhenukwe oiponga.Okwa tumbula kutya ohatu kaxulifa po ashike oiponga ngeenge hatu li ufa keeveta domeendjila nohatu ka yepa omafyo ombaadilila noulema.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here