Omanima ga dhipanga nokuthipa ombinzi iikombo koElim

0
282

ONGWEDIVA- Ngashingeyi oshili omukalo ndjigilile kaanafaalama aashona oku kanitha iimuna yawo sho tayi lika komanima kaa ge shiwike uusiku, unene tuu iikombo noonzi.

Omukalimo gwomomukunda Onegali moshikandjohogololo shElim moshitopolwa shaMusati gwedhina Festus Endjala ngoka eshiwike nawa moshitopolwa niilonga ye ongo omukuluntusikola posikola yedhina Naango primary school okuadhengwa pomutima sho iikombo ye yili omulongo ya ningilwa omunyonena komanima kaa ge shiwike.

Endjala okwa hokolola kutya ye okwali a adhengelwa ongodhi komulithi gwe gwiimuna kutya okwa pendulwa kekudhilo lyiikombo koshigunda naa sho a thiki ko okwa adha iikombo ine ya lala nale ya sa omanga iyali tayi kondjo nomwenyo.

“ Konima ashike sho twa lengalenga moshigunda ashihe , otwa mono iikombo yili ine tayi zi oombinzi yo tayi tina, iikombo yandje ayihe kumwe mbyoka ya ningilwa omuyonena oya adha pomulongo,” Endjala ati ngaaka.

Ashike okwa gwedhako kutya omuniilonga gwe okwe mu lombwele kutya sho a tondokele koshigunda okwa adhako omanima geli gatatu gafa oombwa taga tondoka sho ge mu mono.

“Gaali gomomanima ngoka omaluudhe omanga limwe lina omayala omatokele nomaluudhe, ashike oguukila koludhi lwombwa,” Endjala andjandjukununa olupe lwomanima ngoka kagena edhina.

Endjala okwati okwa ninga onkambadhala oku dhengela aanambelewa yuunamapya nuunimuna noshowo mboka yazi kombelewa yiithitukuti nelalakano lyokumukwathela mokukonaakona iilikama mbyoka ashike ayehe ya hulile muunyengwi.

Ashike okwati pethimbo Kundana a ninga omakwatathano naye mongodhi iikombo mbyoka yasa oyili ayihe kumwe ihamano.

“ iikombo mbyoka yasi onda dhilaadhila oku keyi fika po oshoka katushi kutya oshinamwenyo shoka shalya iikombo mbika oshina uuvu wontumba nenge kashina,” ati ngaaka.

Ashike mowambo omanima hagali iikombo oga ninga ogendji ashike omuntu kushi kutya omanamwenyo goludhi luni na ohaga uhala peni omutenya oshoka iha ga monika nuupu omutenya.

Otashi vulika shoka taku fekelwa omanima taga li iikombo ethimbo limwe shi kale oombwa dha sa ondjala, no hadhi pilukile iikombo oku ikongela iikulya ngele kwa luudha. Opena ehokololo limwe lya ningilwe mOshikandjohogololo Ongwediva moka aanegumbo iikombo yawo ya kala hayi lika , ngiika komanima ndele esiku limwe mbaka oya tondokele koshigunda omanga omafekelwa nima taga li iikombo, shoka sheya halutha ooshika kutya, enima ndyoka yaa adhako olyo owala shikonda ombwa yaandjawo tayi ipalutha ngiika shaashi nakayidhi ka halwena ota tapateke.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here