Oshivilo shoipindi shokomudo sha danwa mo Luderitz

1
284

Luderitz – Oshivilo oshitihetatu shomauliko oipindi modoolopa ya Liindili osha danwa mexulilo shivike la Paasa.

Oshivilo eshi oha shiifanwa oshivilo shomakolofishi, omo ovanangeshefa okudja keembinga neembinga doshilongo haveya oku kufa ombinga moku ulika noku shiivifa eengeshefa davo. Ovanangeshefa ovo vali veya okuulika oipindi vamwe ovadja koRosh Pinah, oWindhoek, kOndangwa, Oshikango, Oshikuku nosho tuu. Ovo nda mona omhito opo ndi popye navo ongaashi Selma Gabriel a dja ko Rosh Pinah. Gabriel okwa tumbula kutya omauliko oipindi okwa enda nawa ashike omhepo oyali tai pepe neenghono. Okwa pandula komhito oyo ali amona osho shili oshikando shaye shotete opo euye aulike ongeshefa yavo ye dina “Gamwe Investment” omo hava hondjo nokulandifa oidjalomwa .

Ondali yoo ndamona omhito opo dipopye na Veiko Mokaxwa ,oo a yambuka kOshikango nokuuya pamwe nongudu yaye veuye vaulike ounghulungu wavo wokulonga oiti oyo yahongwa nawa yoku tula eeshapi. Mokaxwa naye yoo okwapandula oshivilo shomaKolofishi, tati osha enda nawa kakele ashike komhepo oyo yali tai fundula efiku etivali lomaulikilo oipindi, 04 April 2015, ashike okwa tumbula kutya ei oya li omhito iwa kuye opo euye au like ongeshefa yaye yedina” Eagles Technology ” oyo tai hangika po Freedom Square pOshikango.

Oshivilo shomakolofishi oshapatululwa pambelewa mo 04 April 2015 Komupedu Minista wEeshi needjo domefuta, Omundokotola Chief Samuel Ankama. Komatango efiku olo oshivilo sha patululwa, omhepo oya pepa nee neenghono, no tenda oyo yali ina omahangano oshoyo omau Ministeli  vali veya okuulika osho hava longo, oya tauka , noku fundulwapo, komhepo.

Eshi osha dimbulukifa ashike ova longekidi voshivilo eshi kutya, mo doolopa ngaashi ei, ya Liindili ,omauliko oipindi okwa pumbwa taa kala metungo , omolwonghalo yomhepo ,oyo haipepe noku fundula omafimbo nomafimbo.

Oshivilo shomakolofishi osha hovelele mu 03 – 06 April 2015. Eedula odo twadja oshivilo eshi osha kala hashi hovele nomutumba wova nangeshefa, omo ovanangeshefa hava ongala noku lindungika nghe vena okuxumifa komesho eengeshefa davo opo va yambulepo eliko loshilongo.

Odula yoneudo oshali sha yooloka , Oshivilo sho makolofishi osha tetekelwa kouvalelo wa longekidwa ku Meya wodoolopa , no wali ashike washiiva ovanangeshefa ovakainhu. Meya wo doolopa ya Liindili Suzan Ndjaleka okwa tumbula kutya omutumba owanuninwa ovanangeshefa ovakainhu, opo va tuwe omukumo kwaavo ta ve shi endifa nawa meengeshefa, navo yoo vadule okuhanga omalalakano avo. Momutumba omwali mwa shivwa omunangeshefa Twapewa Kadhikwa, mwene wongeshefa” Xwama Cultural Restaurant”, oshoyo omunangeshefa Cynthea Martin-Haihambo naku totapo” Women of Destiny Empowerment Group” Kadhikwa na Haihambo, ovatwa omukummo ova nangeshefa ovo vali va ongala. Tave va tu omukumo noku vapa omayele nghene tava dulu okuyambulapo eengeshefa davo, paku kufa ombinga momadeulo enasha nounangeshefa, omo tava dulu okulikola eewino odo tadi dulu okuva wilika mongeshefa. Ovakainhu vatatu vo mo Liindili ova pewa omapapa kuMeya Wodoolopa, eshi veshi endifa nawa meengeshefa davo; ovo nee Wienda Van Wyk apewa epapa molwaashi hadulu okushunifa osho alikola moshiwana he shiningi ngee omo kuyandja omavatelo modoolopa. Helena Shiindi okwa pewa epapa eshi eshipondola moku kala omuliyambi paemhito dayooloka mo doolopa. Melania Kambode okwa pewa epapa eshi a pondola okukala ena okinder oshoyo eenhele dokuyakula ovaenda.

Kambode okwa pandula unene eshi apewa epapa loludi eli, no kwa indila ovanangeshefa naaveshe ovo tava kendambala oku tota eengeshefa opo va hasholole. Tati ka shifi shipu ndele ouna okukondja opo uhange osho to lalakanene.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here