Ya pandula kehungomwenyo ye li ningilwa

0
355

OLUKONDA – Aakalimo yomomukunda Emono mUukwambi oya gandja olupandu lwawo olunene lwa shewa komuhungimwenyo ngoka a tseyika nawa mongerki ya ELCIN, Gabes Manya omolwa ehungomwenyo ndyoka eya ningile.

Meme Hilma na tate Samora Itula oya kala ethimbo ele yena okanona kawo kedhina Ilonga taka alukwa. Ilonga okamatyona koomvula omulongo nayimwe. Aavali yokanona haka oya hokolola kutya okamwana oka tameke owala haka ehama omutse nomepunda okuza omumvo 2009.

“Otwa kala nokuya koshipangelo ashike uuvu wa Ilonga owo ngaa ihaa wu monika,okwa kala nokuminikilwa komashina nomashina ashike ashihe osha hulile muunyengwi,shino osha kala hashi mu imbi opo aye koskola oshoka okwa ka tameka ishewe ti ihatapo ye thimbolimwe ta kala owala a lala ye ta popi omawi kaageshi wike niinima tayi  limbilike,okwa ka tameka ta kokota nokulumata aantu ye thimbolimwe teya dhenge,thimbolimwe oshinima shino ngele tashi tameke oha kala eshi wete oshoka ohi ithana ngu eli popepi naye tati ileni oshiima osheya,” Aavali ye taya popi ngaa.

Omolwonkalo ndjono ya kala tayi nyengathana naasho oya mono kutya okanona kawo itaka kalapo hwepo,esikulimwe manga yali ya zi koshipangelo ndohotola ngono anuwa ali eya lombwele kutya okaana kawo kakena epuko okeli owala ngaashi aantu aakwawo nonande sho yelipo oye wete kutya okaana otaka ehama nolundji shino ohashi ningi owala ngele eli megumbo.

Mo 2014 aavali mbano oyali anuwa ya uvathana ya tokola opo ya fale okaana kawo koondohotola dhopamuthigululwakalo neinekelo kutya pamwe taka ka mona tuu ekwatho tali ka opalele. Oya kala noku enda moNamibia alihe taya kongo ekwatho ashike okanona hano ohaka tipo owala hwepo ko otaka tameke ishewe konima yomasiku.

“Sho twa nyengwa otwali twa ningi onkambadhala okuya moAngola tuka konge ekwatho koondohotola dhopamuthigululwakalo oshoka otwa mono kutya dhomoshilongo shetu dha hulile muunyengwi,otwa ningiko omasiku ashike sho twe ke ya kegumbo Ilonga a tameke ishewe kweehama,otwali twa tokola puDesemba omumvo gwaziko tuye koZimbambwe hono haku popiwa anuwa kuna oondohotola dhopamuthigululwakalo hadhi kwathele  ,nonande ali a ziko eli hwepo petameko lyomwedhi gwaziko okwali ishewe a tameke ngaashi he ehama shito,” Taya popi ngaaka.

Esiku limwe lyomasiku omanga yali ya pulakena koRadio yOshiwambo oyali ya uvu omuhungimwenyo Gabes Manya ta popi, oyali ya kuthako ongodhi ye no yemu dhengele oshoka anuwa yali ku konga omakwatho itaya mono. Oyali ya kutha esiku no yeya kOlukonda hono yali ya kutha esiku opo yaye komagalikano. Manya okwali eyape ehungomwenyo oshowo eya galikanene, naavali mbaka oya holola kutya ogeya kwatha shili. Oya indile opo kehe ngoka to iyadha wu na uudhigu nenge wuli monkalo tayi nyengathana wu konge ekwatho lyopambepo tango ngoye to hedha popepi naKalunga. Taya indile ya tulwe momagalikano, yo ya kale yena etilokalunga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here