Loide oye omukalelipo gwelongo koNooli

0
212

WINDHOEK-Okakadhona kondjelo ombwaanawa kedhina Loide Katjuskah okasindanapo oshikoloni shuukalelipo wOshikondo shElongo miitopolwa mbyoka kwa li hayi ithanwa Owambo.

Oshituthi shomukadhona dhingi Omukalelipo gwelongo kokutyta Miss Educational Ambassador osha li shaningilwa mOshikango Town Lodge omasiku ga ziko.

Loide omunamimvo 24 okwati okuna omatokolo ga kola okuyambulapo elongo moshitopolwa shOwambo nale mokulongitha oshikoloni she shoka opo a sindana ngashingeyi.

Okwa holola kutya oku uvite uugumbo mokusindana epapa ndika noku sindana okwo oshitopolwa shonkalamwenyo shoka sha simana noonkondo.

“Ngame ondina ehala lya shewa momutima gwandje  kombinga yelongo lyaanona oshowo kombinga yeputudho lyaanona yoothigwa moNamibia,no ndi ilongekidha okutopola iimaliwa mbyoka nda sindana  opamwe naanasikola mboka yeli mompummbwe .Unene tuu mboka yaa na omizalo dhosikola nenge yaana oothewa noongaku” osho Loide a ti ngaaka.

Okwati ye ota kala  noku talela po oosikola dhomomikunda opo atale shoka hashinigwapo noku tala ngele ota etapo omalundululo. “Otandi kala te kumagida aanasikola kiinima mbyoka ta yi yonagula onkalamwenyo dhawo ngaashi omapunda, omahepeko, nuuwinayi wiikolitha niingangamithi,” Loide tati.

Okwa gwedhapo tati ye ota kala ishewe ha holoka piigongi yaakuluntu moka taka yambulapo elongo maanasikola. “Otandi kala ishewe te kunkilile aagundjuka opo ya kalekepo iipewa yo ya ninge oondjodhi dhawo dhoshili,” Loide tati.

Omulongekidhi gwoshituthi shika Fillemon Filly-zo, okwati omusindani ota ka tameka iilonga ye muMei 10.

Okwa gwedhapo tati omusindani okwa  sindana oodola 5000 inaadhi gumwa sha, nehuliloshiwike limwe koMokuti Lounge.  Omusindani ota ka kala ishewe ta mono iihohela komwedhi yoodola dhaNamibia N$ 1423.

 

Aasindani ooyakwawo ongaashi Petrina Mathews  naRail Lucas mboka yaholoka mehala etiyali netitatu.

Filliy-zo okwati mbaka ta ya ka kutha ombinga omvula tayi ya, oofooloma otadhi ka pita kuyele opo kehe gumwe kaapitililwepo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here