Taya nduluka oombaapila miihenguti

0
254

ONANKALI-  Aakalimo yomomudhingoloko gwaNankali oyi imanga kumwe nelalakano lyokukondjitha onkalo yoluhepo mokati koshigwana, noye wete kutya oku kala ya tegelela epangelo li ya etele po iilonga emanepo lyethimbo omanga taya vulu okwii etelapo shomondjato.

Aakwashigwana mbaka oya tota po ofabulika yawo yo ku ninga oombapila okuza miihenguti yomaludhi agehe ngaashi omahangu, epungu niilyaalyaaka. Abraham Shikongo ngono oye omukwatelikomeho gwa yakwawo okwati ofabulika yawo oya totelwepo mo 2012,nota holola kutya otali humu komeho nawa. Oyena aaniilonga yeli 10 taya kalelele na ya tano yokukwathelwa ngele pweya omambestelo.

“Ohatu longo oombaapila dhomaludhi ogendji ngaashi A4,A3,A2, omakutu,uukalata wiituthi wa longwa pamikalo dha yoolokathana,uumbo,okuzaleka omambo gomaimbilo oshowo Oombiimbeli,konyala ohatu longo iinima oyindji mbyono hayi ndulukwa unene moombaapila, otwa thikamapo mongundu yoomeme notate mboka kaayena iilonga notwa tokola opo tu humithe komeho oonkalamwenyo dhetu, tse tu topolelathane uunongo mboka tuna oshoka ohaku tiwa omutumba ethete,” Shikongo tati ngaaka.

Shikongo okwa gwedhapo kutya gamwe gomomalalakano gawo ogo okugandja omadheulo kaagundjuka opo nayo ya vule oku ka totapo ooproyeka dhawo dhokulonga oombaapila ,okutotapo oompito dhiilonga kaakwashigwana,okulonga oombapila odhindji ngaashi tashi vulika oshowo okulanda iihenguti kaanafaalama.

“Nonande ayihe tayi monika yili kolutenda otuna woo omashongo ge tu taalela ashike gamwe otwi ipyakidhila noku ga kondjitha, ehala lyetu moka hatu longele eshona unene notwa pumwba limwe ando lya andjuka ashike molwa iiyemo tayi nyengathana oshetu thiminike tu kale hatu longele mothina,otwa pumwba omashina gokulongitha,osheenditho oshowo oshimaliwa shokulongitha iilongitho yomombelewa,” Ta gwedhapo ngaaka.

Taya hokolola kutya otaya nyengwa okuyakula aakwashigwana meukililo oshoka ka yena  iiyemo ya gwana,iiyemo mbi hayi zi mokulanditha oombaapila itayi gwanene okufuta omayakulo agehe taga gandjwa kosenda onkee otaya indile omayambidhidho okuza kepangelo nokomahangano omakwatheli oshowo kaakwashigwana oohandimwe,yeya yambidhidhe mwaashika.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here